Proszę o telefon

Zaniedbania majątkowe

Property negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0151 550 5226

  • Przegląd
  • Procedura

Rzeczoznawca budowlany, architekt, geodeta czy fachowiec ogólnobudowlany także mogą popełnić błąd. Gdy dojdzie do pomyłki, jej następstwa mogą być katastrofalne. Zaniedbania i błędy dotyczące nieruchomości mogą obejmować: brak rzetelnej porady dotyczącej planów i przepisów budowlanych, zawyżenie wartości nieruchomości, niepoprawnie sporządzone plany lub niezidentyfikowanie widocznych wad konstrukcyjnych.

Rzeczoznawcy budowlani odgrywają istotną rolę w transakcjach dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, a ich doświadczenie i wiedzę wykorzystuje się nie tylko przy przeprowadzaniu wycen, ale również przy podejmowaniu innych decyzji związanych bezpośrednio z daną nieruchomością.

Mimo że przeprowadzanie wycen nieruchomości nie jest nauką ścisłą prawo stanowi, że jeżeli nieruchomość została wyceniona na 10-15 procent wiecej lub mniej od przyjętej wartości rynkowej, to istnieje ryzyko uznania pracy rzeczoznawcy za nierzetelną.

Jeżeli zdecydujesz się na rozbudowę lub kupno nowej nieruchomości, najprawdopodobniej potrzebować będziesz fachowej porady architekta albo rzeczoznawcy budowlanego.   Większość przykładów zaniedbań architektów, obejmujących transakcje dotyczące obiektów mieszkalnych lub komercyjnych, związana jest ze sporządzaniem planów, wniosków o decyzję dotyczącą warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowaniem lub rozbudową obiektów.

Często zleca się architektom zarządzanie projektem lub nadzorowanie zespołu osób pracujących przy projekcie budowlanym lub konstrukcyjnym. Jeżeli architekt nie wywiąże się należycie z obowiązku zarządzania projektem, mogą wystąpić problemy, za które może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Gdy popełnione błędy będą przyczyną straty finansowej, może to stanowić podstawę do roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Kiedy powierzamy prace budowlane specjalistom w danej dziedzinie, muszą oni upewnić się, że przestrzegane są wszystkie przepisy z zakresu bezpieczeństwa i prawa budowlanego. Aby możliwe było ubieganie się o odszkodowanie, prace muszą: nie spełniać przyjętych wymogów, nie zakończyć się w rozsądnym terminie lub koszt projektu musi przekroczyć ustalony wcześniej budżet.

Jeżeli poniosłeś straty finansowe lub inne koszty w wyniku zaniedbania zawodowego, ważne jest, abyś zasięgnął niezależnej porady prawnej w celu określenia Twoich praw.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 01515505226 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.