1. Co stanowi zaniedbanie zawodowe?

Profesjonalna porada może przybierać wiele form. Może to być porada wykwalifikowanego prawnika zajmującego się transakcją kupna nieruchomości lub rozwodem, może to być architekt lub geodeta doradzający Ci w sprawie rozbudowy domu lub doradca finansowy zajmujący się Twoimi inwestycjami czy planowaniem świadczeń emerytalnych. Niezależnie od rodzaju specjalisty, którego zatrudniasz, oczekujesz, że ich porady będą zgodne z najlepszą praktyką w danej branży.

Jednak każdy specjalista może dopuścić się zaniedbania w sposobie egzekucji Twoich instrukcji lub jakości świadczonych porad. Poniżej przedstawiamy niektóre z najbardziej typowych przykładów zaniedbań zawodowych, które mogą spowodować u klientów znaczne straty finansowe i stać się podstawą roszczeń odszkodowawczych.

 

2. Wobec kogo mogę dochodzić roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego?

Możesz dochodzić roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego przeciwko dowolnemu specjaliście, który zapewnił Ci swoje usługi. Przykłady takich specjalistów mogą obejmować, ale nie ograniczają się do następujących profesji: Prawnicy; Niezależni Adwokaci; Księgowi; Architekci i Geodeci.

 

3. Zwrotu jakich strat mogę żądać od mojego specjalisty?

Masz prawo do odzyskania strat, które poniosłeś bezpośrednio w wyniku zaniedbania specjalisty, pod warunkiem że można wykazać, że straty te są związane z działaniami specjalisty.

 

4.Co muszę udowodnić, aby móc skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego?
Aby roszczenie było skuteczne, musisz udowodnić następujące kwestie:

  • Profesjonalista zapewnił Ci usługę, na którą się powołałeś, co potwierdzi obowiązek dochowania należytej staranności;
  • Zapewniona przez specjalistę usługa spadła poniżej standardów, których można oczekiwać od kompetentnego fachowca z danej branży, co potwierdzi naruszenie obowiązku dochowania należytej staranności.
  • W wyniku zaniedbania zawodowego, poniosłeś straty. 

.
A. Obowiązek dochowania należytej staranności.
Po pierwsze, musisz udowodnić, że dany specjalista jest zobowiązany względem Ciebie do zachowania należytej staranności. Jeśli pomiędzy specjalistą a klientem istnieje pisemne zlecenie bądź umowa, może to stanowić dowód istnienia tego obowiązku. W niektórych sytuacjach może nie być pomiędzy stronami pisemnej umowy lub kontraktu, ale jeśli specjalista twierdzi, że posiada specjalistyczną wiedzę fachową i doradza klientowi, można założyć, że ma wobec niego obowiązek dochowania należytej staranności.

W większości przypadków powód jest osobą, która pierwotnie zatrudniła specjalistę, ale w pewnych okolicznościach specjalista może mieć również obowiązek dochowania należytej staranności wobec osób trzecich (na przykład prawnik sporządzający testament może mieć obowiązek dochowania należytej staranności również wobec krewnych swojego klienta).

B. Naruszenie tego obowiązku
Następną rzeczą, którą musisz udowodnić jest to, że pierwotny obowiązek dochowania należytej staranności został przez specjalistę naruszony. Ważne jest, aby rozróżnić tutaj nieprawidłową poradę i błędną poradę. Może być trudne do udowodnienia, że doszło do ​​zaniedbania, jeśli specjalista twierdzi, że jego porady lub działania były wynikiem różnicy w opiniach. Jeśli specjalista udowodni, że działał w sposób akceptowany przez jego izbę zawodową - nawet jeśli porada, której udzielił była formalnie nieprawidłowa - nie będzie można dowieść, że dopuścił się on zaniedbania.

W celu udowodnienia wyraźnego naruszenia obowiązku należy wykazać, że działania lub porady specjalisty spadły poniżej standardów, których można oczekiwać od kompetentnego profesjonalisty z danej branży - niezależnie od tego, czy jest on świeżo wykwalifikowanym nowicjuszem, czy też praktykuje od dziesięcioleci.

C. Związek przyczynowo-skutkowy i straty finansowe
Ostatnią i chyba najważniejszą kwestią, którą muszą udowodnić występujący z roszczeniem  jest udowodnienie, że ponieśli jakąś stratę finansową bezpośrednio na skutek zaniedbania specjalisty. Jeśli doznałeś strat finansowych, ale nie można ich bezsprzecznie powiązać z zaniedbaniem zawodowym, Twoje roszczenie może nie zakończyć się sukcesem. Podobnie, jeśli otrzymałeś błędną poradę, ale nie spowodowała ona u Ciebie żadnych strat finansowych czy innych szkód.

Ważne jest, aby móc udowodnić, że zaniedbanie było kluczowym czynnikiem powodującym poniesione straty finansowe. Często strata spowodowana jest kombinacją czynników, więc powód musi udowodnić, że zaniedbanie zawodowe było główną lub przynajmniej poważną przyczyną poniesionej straty. Jeśli strata wynikała częściowo z zaniedbania zawodowego, a częściowo z własnych działań klienta, Sąd może obniżyć wysokość odszkodowania, aby  odzwierciedlić fakt, że klient jest częściowo odpowiedzialny za poniesione szkody.

Kiedy zostanie udowodniony związek pomiędzy zaniedbaniem a stratą, kolejnym krokiem będzie oszacowanie wartości poniesionych przez Ciebie strat. Na przykład, jeśli rzeczoznawca miałby znacznie zaniżyć wycenę nieruchomości, którą klient sprzeda po tej niższej cenie, Sąd obliczy stratę w oparciu o rzeczywistą wartość rynkową danej nieruchomości.

Ważne jest, aby zrozumieć, że oczekuje się, iż powód będzie dążył do racjonalnego ograniczenia rozmiarów poniesionej szkody. Jeśli powód przyczyni się do zwiększenia własnych strat w wyniku nierozsądnych działań, nie będzie mógł odzyskać wartości tych zwiększonych strat w ramach roszczenia.

Powód ma obowiązek spróbować ograniczyć swoje straty do minimum. Nazywa się to "łagodzeniem skutków". Tak więc, jeśli powód może zrobić coś, aby zmniejszyć szkodę, powinien to uczynić - na przykład poddać się leczeniu fizjoterapeutycznemu, jeśli pomogłoby mu ono w szybszym powrocie do zdrowia. Jeśli powód  tego nie zrobi, Sąd może odpowiednio zmniejszyć kwotę żądanego odszkodowania do sumy, jaką by otrzymał, gdyby  spróbował złagodzić poniesione przez siebie straty.

5. Ile mam czasu na zgłoszenie roszczeń?
Musisz wszcząć postępowanie sądowe w ciągu sześciu lat od dnia, w którym doszło do zaniedbania lub trzech lat, od kiedy dowiedziałeś się lub powinieneś był wiedzieć, że poniosłeś straty. W przypadku szkód niejawnych, istnieje ostateczny termin piętnastu lat, w którym musisz złożyć roszczenie. Nie wszczęcie postępowania w tym okresie oznacza, że ​​prawdopodobnie utracisz prawo do dochodzenia roszczeń i nie otrzymasz odszkodowania od specjalisty, który dopuścił się zaniedbania.


6. Jak długo potrwa moje roszczenie?
Trudno ocenić, jak długo od początku do końca  zajmie dochodzenie roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego, ponieważ każde roszczenie jest unikalne, jeśli chodzi o strony i kwestie, których dotyczy.

Istnieje jednak Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach dotyczących Zaniedbań Zawodowych, który ma zastosowanie w większości roszczeń z tytułu zaniedbań zawodowych oraz Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach z Branży Budowlanej i Projektowej, który dotyczy specjalistów sektora budowlanego.

Może minąć rok, zanim sam protokół przedprocesowy zostanie wyczerpany, jeśli będą wymagane dodatkowe dowody lub ekspertyzy. Jeśli konieczne będzie wszczęcie czynności procesowych, mogą minąć ponad 2 lata od momentu złożenia skargi do daty rozprawy; jednak w bardzo niewiele przypadkach faktycznie dochodzi do procesu.


7. Czy będę musiał stawić się w Sądzie?
W bardzo niewielu przypadkach tego rodzaju roszczeń dochodzi do procesu, ponieważ większość spraw zostaje rozstrzygniętych wcześniej. Twój przedstawiciel prawny dołoży wszelkich starań, aby rozstrzygnąć sprawę tak szybko, jak to możliwe przed rozprawą. Jednak zgodnie z najlepszą praktyką, jeśli postępowanie sądowe stanie się konieczne w Twoim przypadku, będziemy postępować zgodnie z założeniem, że dojdzie do procesu.


8. W jaki sposób będzie finansowana moja sprawa?

Istnieje wiele metod finansowania Twojej sprawy.

Umowa płatności honorarium po wygranej sprawie tzw. "No win, no fee"
Umowa honorarium warunkowego oznacza, że ​​jesteśmy w stanie zająć się Twoim roszczeniem bez konieczności żądania zapłaty naszych kosztów z góry. Otrzymamy zapłatę za pracę, którą wykonujemy, tylko jeśli Twoja sprawa zakończy się sukcesem i nie zarobimy nic, jeśli sprawa nie zostanie wygrana. W zamian za podjęcie ryzyka, że nie otrzymamy żadnego wynagrodzenia za naszą pracę w przypadku przegranej, jeśli Twoje roszczenie okaże się skuteczne, będziemy upoważnieni do tzw. "prowizji od wygranej". Prowizja od wygranej zostanie potrącona z Twojego odszkodowania, jeśli sprawa zakończy się sukcesem.

Polisa ubezpieczenia ochrony prawnej
Jeśli wykupiłeś Polisę Ubezpieczenia Ochrony Prawnej, to z zastrzeżeniem warunków tej polisy, może ona pokryć Twoje koszty prawne oraz koszty strony przeciwnej, jeśli Twoja sprawa nie zakończy się sukcesem. Po zaakceptowaniu Twojej sprawy zalecimy Ci sprawdzenie wszystkich posiadanych polis ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia pojazdu i domu, aby sprawdzić, czy jesteś objęty taką ochroną.

Prywatne finansowanie
Jeśli zdecydujesz się na finansowanie Twojego roszczenia prywatnie, poprosimy Cię o wpłacenie zaliczki na poczet wydatków i przedstawimy Ci miesięczne rachunki za pokrycie naszych kosztów.


9. Czym jest proporcjonalność w sprawach zaniedbań zawodowych?
Jeśli Twoja sprawa jest wyjątkowo złożona i podejrzewasz, że oskarżony o zaniedbanie specjalista będzie bronił się do końca, istnieje prawdopodobieństwo, że koszty prawne roszczenia mogą lawinowo wzrosnąć ponad plan. W niektórych przypadkach koszty dochodzenia odszkodowania mogą znacznie przewyższyć wartość samego roszczenia. Warto zatem zastanowić się przed rozpoczęciem sprawy, ile jesteś gotów wydać na pokrycie kosztów prawnych roszczenia.