UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat urazów mózgu

Diagram of a brain injury

Urazy mózgu mogą zostać spowodowane przez różnego rodzaju zaniedbania medyczne...

Choć urazy mózgu są często rezultatem wypadku drogowego, poważnego urazu doznanego w domu lub w pracy, albo wypadku z udziałem innych osób, możę zdarzyć się, że uraz mózgu wynika z leczenia niespełniającego standardów.

Błąd chirurgiczny lub anestezjologiczny, opóźnienie w leczeniu udaru lub guza mózgu, tętniaka, ropniaka lub krwotoku podpajęczynówkowy, jak również nieodpowiednie prowadzenie ciąży lub odbiór porodu mogą spowodować uszkodzenia mózgu. 

Nawet po uszkodzeniu mózgu, jeżeli pacjent jest pozbawiony leczenia lub spotka się z odmową zapewnienia odpowiedniej rehabilitacji, zagrożenie upośledzenia mowy, pamięci i ruchu może drastycznie wzrosnąć. Choć w niektórych okolicznościach może nastąpić stopniowy powrót pacjenta do zdrowia, u wielu pacjentów poprawa nastąpi dopiero po latach lub wcale.

Rezultatem urazu mózgu mogą być bóle głowy i zaburzenia osobowości, a także całkowita utrata wszystkich funkcji fizycznych.

Bez względu na to, czy zaniedbanie kliniczne było powodem czy tylko pogorszyło uraz mózgu, w wielu przypadkach w rezultacie związanej z nim niepełnosprawności fizycznej pacjent często wymagać będzie wsparcia i leczenia  oraz stałej, specjalistycznej opieki medycznej do końca życia. Jednocześnie rodziny próbujące pogodzić się z tym, co się stało będą chciały zrozumieć powody, dlaczego system ich zawiódł.

Obowiązek informowania i przeproszenia

Zakłady opieki zdrowotnej mają prawny „obowiązek zachowania szczerości", zarówno informowania jak i przepraszania pacjentów jeżeli w okresie, gdy dany pacjent był pod ich opieką, popełnione zostały błędy, które doprowadziły do znacznych szkód. Jednak ustalenie dlaczego popełniono błędy i udowodnienie zaniedbania medycznego, może stanowić poważne wyzwanie. Zaangażowanie wyspecjalizowanego adwokata posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie rozpatrywania podobnych przypadków, może mieć kluczowy wpływ na ostateczny wynik sprawy o odszkodowanie.

Roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych często są, co zrozumiałe, silnie naładowane emocjonalnie. Dlatego wymagają od adwokatów sporej wrażliwości i zrozumienia podczas trwania długiej i skomplikowanej procedury prawnej.

Nasz wyspecjalizowany zespół adwokatów ds. zaniedbań medycznych posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń o odszkodowania z tytułu różnego rodzajów zaniedbań medycznych. Możemy pomóc Ci ustalić dlaczego coś poszło nie tak oraz, co najważniejsze, uzyskać odpowiedzi na postawione pytania i uzyskać odszkodowanie, które spełni przyszłe potrzeby finansowe wynikające z konieczności zagwarantowania niezbędnej opieki i leczenia. 

Dane statystyczne dotyczące urazów mózgu i głowy-

1 milion - szacunkowa liczba osób w Wielkiej Brytanii, które cierpią na długoterminowe skutki urazu mózgu;

10,000 – 20,000 - liczba osób, które co roku odnoszą poważny uraz mózgu w Wielkiej Brytanii;

Co 90 sekund - ktoś jest hospitalizowany w Wielkiej Brytanii z nabytym urazem mózgu;

353,059 - liczba hospitalizacji pacjentów z urazem mózgu w latach 2011-12;

213,752 - ogólna liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu urazu głowy w latach 2011-12;

33,5%  - wzrost liczby pacjentów hospitalizowanych w Wielkiej Brytanii z urazem głowy w ostatniej dekadzie;

Mężczyźni w wieku 15-24 lat / 80 lat  - grupa osób najbardziej narażonych na urazy mózgu (Headway, The Brain Injury Association - najnowsze dostępne dane)

Jakie są najczęstsze przyczyny urazów mózgu?

Urazy mózgu mogą być spowodowane przez wydarzenia traumatyczne lub nietraumatyczne.  Traumatyczny uraz mózgu ma miejsce, w sytuacji, kiedy siła zewnętrzna dokonuje penetracji pewnej części mózgu i może również obejmować uraz głowy i czaszki.

Do najczęstszych nietraumatycznych przyczyn urazów mózgu należą:

 • Naczyniowe - takie jak udar spowodowany skrzepem w tętnicy mózgu lub krwawienie do mózgu;
 • Padaczka;
 • Guzy mózgu (nowotwory);
 • Metaboliczne - takie jak niedotlenienie mózgu lub niskie ciśnienie krwi;
 • Narkotyki, alkohol, niski poziom cukru we krwi, zbyt wysoka temperatura;
 • Infekcyjne - takie jak zapalenie opon mózgowych, gruźlica, ropnie mózgu i tropikalne infekcje, w tym malaria;
 • Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe (ang. ICP) - wzrost ciśnienia spowodowany przez wzrost ilości płynu ochraniającego mózg

 

Rozpoznawanie objawów urazu mózgu

Uraz mózgu może mieć różne objawy - od utraty pamięci do bardzo poważnych problemów z zaburzeniami świadomości i funkcji motorycznych. Objawy i konsekwencje urazu mózgu  zależą w głównej mierze od jego przyczyn oraz obszaru, który uległ uszkodzeniu.

Najczęstsze przyczyny i podstawowe objawy...

Udar - wywołany przez zator w naczyniach krwionośnych w mózgu, może spowodować uszkodzenie motoryczne i sensoryczne w jednej połowie mózgu i osłabić przeciwległą stronę ciała. Mogą wystąpić takie objawy jak osłabienie ruchu i utrata czucia w dotkniętej stronie ciała.

Niedotlenienie mózgu - może doprowadzić do nieznacznych, jak również poważnych zaburzeń, takich jak:

 • Utrata pamięci - jeżeli niedotlenienie trwa krótko
 • Trwały stan wegetatywny (ang. PVS) - najpoważniejsza postać urazu, występująca w przypadku długotrwałego niedotlenienia

 

Rezultatem opóźnienia w rozpoznaniu i leczeniu podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego  może być skomplikowany uraz mózgu, w tym: 

 • Częściowa utrata wzroku  - wskutek uszkodzenia dróg wzrokowych
 • Zmiany osobowości i zachowania  - wskutek uszkodzenia płatów czołowych
 • Utrata pamięci

 

Typowe roszczenia o odszkodowanie z tytułu zaniedbań medycznych dotyczących urazów mózgu

Opóźnienie lub niepoprawne rozpoznanie oraz zastosowanie leczenia w przypadku powszechnie występujących typów urazów mózgu, niemal nieuchronnie prowadzą do upośledzenia i niepełnosprawności.

Ropień mózgu:  

Opóźnienie lub zaniechanie obejmuje:

 • Podanie antybiotyków
 • Nieodpowiednie osuszenie ropnia
 • Przeprowadzanie tomografii mózgu

 

Tętniak mózgu:

Opóźnienie lub zaniechanie obejmujące:

 • Przedwczesne wypisanie pacjenta ze szpitala, bez leczenia
 • Leczenie lub zabieg operacyjny
 • Prowadzenie aktywnej obserwacji ewentualnego pęknięcia tętniaka
 • Zastosowanie profilaktycznego leczenia 
 • Zapewnienie terapii rehabilitacyjnej

 

Błędy rehabilitacyjne przy urazach mózgu:

Opóźnienia lub zaniechania obejmujące:

 • Skierowanie na odpowiedni oddział rehabilitacji neurologicznej
 • Zapewnienie rehabilitacji
 • Dostarczanie leków przeciwpadaczkowych
 • Zastosowanie leków do leczenia psychoterapeutycznego
 • Nieodpowiednia długość rehabilitacji
 • Niewłaściwy rodzaj rehabilitacji

 

Błędy popełnione w związku z postawieniem nieodpowiedniej diagnozy i opóźnieniem w leczeniu guza mózgu:

Opóźnienia lub zaniechania obejmujące:

 • Wykonanie badania RTG, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej
 • Przeprowadzenie odpowiednich badań krwi
 • Błędne rozpoznanie występujących u pacjenta klasycznych objawów guza mózgu
 • Leczenie guza mózgu 
 • Przeprowadzenie odpowiedniej operacji i błędy w trakcie zabiegu
 • Skierowanie pacjenta przez lekarza rodzinnego na dalsze badania, gdy jest to wymagane

 

Błędy popełnione przy leczeniu obrzęku mózgu

Opóźnienie lub zaniechania obejmujące:

 • Diagnozowanie obrzęku mózgu
 • Dostrzeżenie przyczyny obrzęku
 • Wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego
 • Zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego

 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Błąd chirurgiczny lub anestezjologiczny, opóźnienie w leczeniu udaru mózgu, guza, tętniaka, ropnia lub krwotoku podpajęczynówkowego, złe prowadzenie ciąży lub porodu - wszystkie te okoliczności mogą spowodować uszkodzenia mózgu. 

Aby wygrać sprawę o odszkodowanie z tytułu zaniedbań trzeba udowodnić, że:

 • Lekarz, chirurg lub szpital naruszył obowiązek zachowania należytej staranności wobec pacjenta.
 • Opieka, którą otrzymał pacjent była poniżej poziomu „rozsądnie oczekiwanego" od specjalisty w danej dziedzinie.
 • Brak odpowiedniej opieki bezpośrednio doprowadził do powstania szkody będącej „racjonalnym, możliwym do przewidzenia rezultatem" działań lub zaniedbań lekarza lub innej osoby prowadzącej leczenie.

 

Jako zespół doświadczonych specjalistów z zakresu zaniedbań medycznych wiemy, że jeśli Ty lub członek Twojej rodziny otrzymaliście opiekę na niskim poziomie, czego rezultatem wydaje się być uraz mózgu, powinniście poszukać pomocy prawnej i wsparcia.

Od momentu pierwszej rozmowy, kancelaria Your Legal Friend, zrobi wszystko, aby zapewnić ofiarom zaniedbań medycznych odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zaniedbania oraz uzyskać odszkodowanie, które pomoże pokryć wydatki związane z przyszłym leczeniem oraz opieką.