UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik po sprawach związanych z urazem akustycznym

Man cutting down a tree with a chainsaw

Nasza zdolność słyszenia zmniejsza się wraz z wiekiem, dlatego wiek często jest przyczyną utraty słuchu. Utrata słuchu może również być dziedziczna. Jeśli pracowałeś w hałaśliwym otoczeniu, nadmierne narażenie  na hałas mogło przyczynić się do  utraty słuchu.

Utrata słuchu jest procesem kumulatywnym, więc słuch pogarsza się z czasem. Możesz stopniowo zauważać,, że poziom głosu w telewizorze jest ustanowiony wysoko, abyś mógł coś słyszeć. Można też przegapić część rozmowy, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie lub w towarzystwie. Przyjaciele i rodzina mogą sugerować, że ich często ignorujesz. Są to niektóre objawy utraty słuchu. Możesz mieć również szumy uszne (ang. Tinnitus), które objawiają się jako brzęczenie w uszach. Szumy uszne mogą czasami powstawać spontanicznie, jeśli czujesz się zestresowany lub niespokojny, może to jednak  również być spowodowane hałasem jeśli również tracisz słuch.

Utraty słuchu nie można wyleczyć, ale aparaty słuchoweh i aparaty maskujące szumy uszne (dla ciężkich przypadków) mogą pomóc. Koszty zakupu aparatów może być włączony do roszczenia o odszkodowanie, jednakże tego typu pomoce są również finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (ang.  National Health Service).

Uraz akustyczny                                  

Uraz akustyczny (ang. Noise induced hearing loss - NIHL) jest najczęściej spotykaną chorobą zawodową na świecie. Jest ona trwała i wyniszczająca. Może się pojawić samodzielnie lub z szumem usznym (brzęczenie w uszach lub inny szum). Jeśli jesteś w stanie udowodnić, że pracodawca w wyniku zaniedbania sprzyczynił się do narażenia Cię na szkodliwe poziomy hałasu, powodujące utratę słuchu, to możesz być w stanie ubiegać się o odszkodowanie.

Jest powszechnie przyjęte we wszystkich sektorach przemysłowych, iż rok 1963 stanowi datę wiedzy pracodawców, iż hałas może spowodować szkody na zdrowiu. Ulotka informacyjna ‘Hałas i pracownicy’ (ang. Noise and the Worker) została opublikowana w tym roku,, a przełomowe orzeczenie sądowe w sprawie Thompson v Smith Ship Repairers potwierdziło datę wiedzy o szkodliwości hałasu, w oparciu o wspomnianą publikację.. W związku z tym, od tej daty pracodawcy powinni być świadomi niebezpieczeństw związanych z narażaniem swoich pracowników na szkodliwe działanie  hałasu, oraz ich prawne zobowiązania oraz obowiązek opieki do zmniejszania szkodliwego poziomu hałasu..

Przepisy i regulacje

W celu wniesienia roszczenia o uraz akustyczny (NIHL) trzeba udowodnić, że pracodawca naraził Cię na nadmierny poziom hałasu z naruszeniem obowiązku ochrony przed doznaniem urazów, jak to zostało ustanowione przez prawo i późniejsze regulacje. Za niedbałego pracodawcę uważa się takiego, który nie uchronił pracownika przed doznaniem urazu, kiedy pracodawca powinien przewidzieć ryzyko niebezpieczeństwa dla zdrowia.

Ustawao fabrykach z 1959  i  1961  przedstawiła ramy prawne, które nakładają na pracodawców obowiązek dbania o bezpieczeństwo w pracy (na ile to jest możliwe). Od tego czasu orzecznictwo potwierdziło, iż złamanie obowiązku opieki dotyczy również narażenia na nadmierny poziom hałasu w latach 1963 – 1996 (kiedy Ustawa o fabrykach została uchylona).

Rozporządzenie o hałasie w pracy z 1989  szczegółowo zajmuje się poziomem hałasu w miejscu pracy, ustalając maksymalny dopuszczalny poziom hałasu na 85 dBa i 90 dBa oraz stwarza obowiązek ochrony pracowników przez zmniejszanie poziomu hałasu do najmniejszego możliwego poziomu. . Przepisy również wprowadzają konieczność zapewnienia ochrony  słuchu, wykonywanie oceny poziomu hałasu i ryzyka narażenia na hałas; organizowanie szkolenia dla pracowników oraz udzielanie informacji na temat ryzyka związanego z hałasem. Zgodnie z rozporządzeniem,  jeżeli zostanie udowodnione, że pracodawca nie podjął obligatoryjnych, zapobiegawczych kroków, to możesz mieć podstawy do rozpoczęcia roszczenia.

Dodatkowo do obowiązków nałożonych na pracodawców przez rozporządzenie z 1989, istnieją również obowiązki wynikające z Rozporządzenia o sprzęcie i ubraniu ochronnym w pracy 1992, Rozporządzenia o zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy 1992 i 1999, oraz innych rozporządzeń, które weszły w życie od tego czasu i mają znaczenie dla roszczeń o uraz akustyczny.

Rozporządzenie o hałasie w pracy 1992 zostało zaktualizowane przez Rozporządzenie o kontroli hałasu w pracy 2005, które objęło regulacjami inne gałęzie przemysłu oraz również zmieniło poziom hałasu  do 80 dBa i 85 dBa. Na skutek owych „nowych” przepisów poziom hałasu będzie obniżany w następnych latach, co można uważać za pozytywny krok dla ochrony pracowników przed uszkodzeniem słuchu, choć może to następnie sprawić, że  roszczenia o uraz akustyczny będą zjawiskiem  rzadkim.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie

Być może pracowałeś w hałaśliwym otoczeniu u więcej niż jednego pracodawcy, a niektórzy z nich lub wszyscy już nie istnieją. Powinieneś starać się rozpocząć roszczenie przeciwko wszystkim pracodawcom, niezależnie od tego czy nadal prowadzą działalność handlową, czy nie. Często możliwe ustalenie, które firmy ubezpieczeniowe zapewniały pracodawcom polisy ubezpieczeniowe i po ich zlokalizowaniu, ubezpieczyciel przeprowadzi dochodzenie w kwestii odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania.  Jeśli odpowiedzialność zostanie uznana, to każdy z ubezpieczycieli wypłaci odszkodowanie w oparciu o liczbę lat, kiedy pracodawca naraził Cię na przebywanie w hałaśliwym środowisku. W związku z tym, odszkodowanie jest dzielone między winnych pracodawców, odpowiednio do ich przyczynienia się do utraty słuchu.

Jeśli postępowanie sądowe okaże się konieczne, może to być spowodowane tym, że niektóre firmy już nie istnieją i będą musiały zostać przywrócone na krajową listę rejestru spółek handlowych

Jak rozpocząć roszczenie o odszkodowanie

Istnieje wiele przeszkód, które trzeba pokonać, aby odnieść sukces:

1 Przedawnienie – roszczenie należy wnieść roszczenie w ciągu 3 lat od daty, gdy dowiedziałeś się lub powinien był się dowiedzieć, że uszkodzenie słuchu mogło być spowodowane przez pracę.

2 Przyczynowość - musi zostać zdiagnozowany określony ubytek słuchu i / lub szumów usznych z powodu hałasu i ubytek, po wcześniejszym uwzględnieniu utraty słuchu z uwagi na wiek

3 Przewidywalność - musisz udowodnić, że pracodawca  mógł przewidzieć, że narażenie na oddziaływanie hałasu może spowodować uraz.

4 Zaniedbanie i naruszenie obowiązku - musisz być w stanie udowodnić, że pracodawca naraźił Cię na nadmierny hałas z naruszeniem szeregu przepisów ustawowych i wykonawczych. Jeżeli pracodawca nie zapewnił i nie wymagał noszenia sprzętu ochronnego w hałaśliwym miejscu pracy, lub nie ostrzegł o niebezpieczeństwie związanym z narażeniem na nadmierny hałas, będzie to pomocne w sprawie.

Ważne jest aby pamiętać, że wszystkie przeszkody zaznaczone wyżej trzeba pokonać, a nie tylko jedną lub dwie.

Jeśli lekarz rodzinny lub specjalista, zasugerowali, że hałas mógł sie przyczynić do uszkodzenia słuchu, to udaj się poradę prawną przy najbliższej możliwości.  Byłoby idealnie, gdyby porada została udzielona tuż po tym, jak zauważyłeśo raz pierwszy utratę słuchu, która mogła zostać spowodowana przez pracę. Może to mieć nawet miejsce przed pierwszą konsultacją z lekarzem, ale miej na uwadze 3 letni okres przedawnienia, tak więc nie odwlekaj wizyty.  Upewnij się, że wszelkie porady prawne będą pochodziły od  doświadczonego prawnika, z ekspertyzą w tego typu sprawach.

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc...

Jako doświadczeni specjaliści w sprawach chorób zawodowych, mamy wieloletnie doświadczenie w rozpartywaniu przypadków urazu akustycznego. Zapewniamy pomoc i poradę na każdym etapie postępowania i upewniamy się, że roszczenie jest prowadzone profesjonalnie oraz przez doświadczonych prawników, z doświadczeniem w podobnych sprawach.

Your Legal Friend dąży do zapewnienia ofiarom chorób zawodowych otrzymania odpowiedniego odszkodowania za doznane urazy oraz upewnienia się, że ich wydatki finansowe przeszłe i przyszłe zostaną odpowiednio odzyskane.