UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik po sprawach związanych z urazem akustycznym

Man cutting down a tree with a chainsaw

Nasza zdolność słyszenia zmniejsza się wraz z wiekiem, dlatego wiek często jest przyczyną utraty słuchu. Utrata słuchu może również być dziedziczna. Jeśli pracowałeś w hałaśliwym otoczeniu, nadmierne narażenie na hałas mogło przyczynić się do utraty słuchu.

Utrata słuchu jest procesem kumulatywnym, więc słuch pogarsza się z czasem. Możesz stopniowo zauważać, że poziom głosu w telewizorze jest ustawiony wysoko, abyś mógł cokolwiek słyszeć. Możesz także przegapić część rozmowy, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie lub w towarzystwie. Przyjaciele i rodzina mogą sugerować, że ich często ignorujesz. Są to tylko niektóre objawy utraty słuchu. Możesz mieć również szumy uszne (ang. tinnitus), które objawiają się jako brzęczenie w uszach. Szumy uszne mogą czasami powstawać spontanicznie, jeśli czujesz się zestresowany lub niespokojny, może to jednak również być spowodowane hałasem, jeśli tracisz słuch.

Utraty słuchu nie można wyleczyć, ale aparaty słuchowe i aparaty maskujące szumy uszne (dla ciężkich przypadków) mogą pomóc. Koszt zakupu aparatów może zostać włączony do roszczenia o odszkodowanie, jednakże tego typu pomoce są również finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (ang. National Health Service).

Uraz akustyczny                                  

Uraz akustyczny (ang. noise induced hearing loss - NIHL) jest najczęściej spotykaną chorobą zawodową na świecie. Jest ona trwała i wyniszczająca. Może się pojawić samodzielnie lub z szumem usznym (brzęczenie w uszach lub inny szum). Jeśli jesteś w stanie udowodnić, że pracodawca w wyniku zaniedbania przyczynił się do narażenia Cię na szkodliwy poziom hałasu, powodujący utratę słuchu, możesz mieć prawo do odszkodowania.

Powszechnie przyjmuje się we wszystkich sektorach przemysłowych, iż rok 1963 stanowi datę wiedzy pracodawców, iż hałas może powodować szkody na zdrowiu. Ulotka informacyjna ‘Hałas i pracownicy’ (ang. Noise and the Worker) została opublikowana w tym roku, a przełomowe orzeczenie sądowe w sprawie Thompson v Smith Ship Repairers potwierdziło datę wiedzy o szkodliwości hałasu w oparciu o wspomnianą publikację. W związku z tym, od tej daty pracodawcy powinni być świadomi niebezpieczeństw związanych z narażaniem swoich pracowników na szkodliwe działanie hałasu oraz ich prawne zobowiązania w zakresie zmniejszania szkodliwego poziomu hałasu..

Przepisy i regulacje

W celu wniesienia roszczenia o uraz akustyczny (NIHL) trzeba udowodnić, że pracodawca naraził Cię na nadmierny poziom hałasu z naruszeniem obowiązku ochrony przed doznaniem urazów, jak to zostało ustanowione przez prawo i późniejsze regulacje. Za niedbałego pracodawcę uważa się takiego, który nie uchronił pracownika przed doznaniem urazu, kiedy powinien był przewidzieć ryzyko niebezpieczeństwa dla zdrowia.

Ustawa o fabrykach z 1959 i 1961  przedstawiła ramy prawne, które nakładają na pracodawców obowiązek dbania o bezpieczeństwo w pracy (na ile to jest możliwe). Od tego czasu orzecznictwo potwierdziło, iż złamanie obowiązku opieki dotyczy również narażenia na nadmierny poziom hałasu w latach 1963 – 1996 (kiedy Ustawa o fabrykach została uchylona).

Rozporządzenie o hałasie w pracy z 1989 szczegółowo zajmuje się poziomem hałasu w miejscu pracy, ustalając maksymalny dopuszczalny poziom hałasu na 85 dBa i 90 dBa oraz stwarza obowiązek ochrony pracowników przez zmniejszanie poziomu hałasu do najmniejszego możliwego poziomu. Przepisy również wprowadzają konieczność zapewnienia ochrony słuchu, wykonywanie oceny poziomu hałasu i ryzyka narażenia na hałas; organizowanie szkolenia dla pracowników oraz udzielanie informacji na temat ryzyka związanego z hałasem. Zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli zostanie udowodnione, że pracodawca nie podjął obligatoryjnych, zapobiegawczych kroków, to możesz mieć podstawy do rozpoczęcia roszczenia.

Dodatkowo do obowiązków nałożonych na pracodawców przez rozporządzenie z 1989 roku, istnieją również obowiązki wynikające z Rozporządzenia o sprzęcie i odzieży ochronnej w pracy z 1992 roku, Rozporządzenia o zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy z1992 i 1999 oraz innych rozporządzeń, które weszły w życie od tego czasu i mają znaczenie dla roszczeń o uraz akustyczny.

Rozporządzenie o hałasie w pracy 1992 zostało zaktualizowane przez Rozporządzenie o kontroli hałasu w pracy 2005, które objęło regulacjami inne gałęzie przemysłu oraz również zmieniło poziom hałasu do 80 dBa i 85 dBa. Na skutek owych „nowych” przepisów poziom hałasu będzie obniżany w kolejnych latach, co można uważać za pozytywny krok dla ochrony pracowników przed uszkodzeniem słuchu, choć może to z kolei sprawić, że  roszczenia o uraz akustyczny będą zjawiskiem niezwykle rzadkim.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie

Być może pracowałeś w hałaśliwym otoczeniu u więcej niż jednego pracodawcy, a niektórzy z nich lub wszyscy już nie istnieją na rynku. Powinieneś postarać się wnieść roszczenie przeciwko wszystkim pracodawcom, niezależnie od tego czy nadal prowadzą działalność, czy też nie. Często możliwe jest ustalenie, które firmy ubezpieczeniowe zapewniały przed laty pracodawcom polisy ubezpieczeniowe i po ich zlokalizowaniu, ubezpieczyciel przeprowadzi dochodzenie w kwestii odpowiedzialności oraz wypłaci odszkodowanie. Jeśli odpowiedzialność zostanie uznana, to każdy z ubezpieczycieli wypłaci odszkodowanie w oparciu o liczbę lat, kiedy pracodawca naraził Cię na przebywanie w hałaśliwym środowisku. W związku z tym, odszkodowanie jest dzielone pomiędzy wszystkich winnych pracodawców, odpowiednio do ich winy w przyczynienia się do utraty słuchu poszkodowanego.

Postępowanie sądowe może być konieczne, jeżeli niektóre firmy już nie istnieją na rynku i będą musiały zostać przywrócone do rejestru spółek.

Jak rozpocząć roszczenie o odszkodowanie

Istnieje wiele warunków, które trzeba spełnić, aby roszczenie odniosło sukces:

1. Przedawnienie – roszczenie należy wnieść w ciągu 3 lat od daty, gdy dowiedziałeś się lub powinieneś był wiedzieć, że uszkodzenie słuchu mogło być spowodowane przez pracę.

2. Przyczynowość - musi zostać zdiagnozowany określony ubytek słuchu i/lub szumów usznych z powodu hałasu, po wcześniejszym uwzględnieniu utraty słuchu z uwagi na wiek.

3 .Przewidywalność - musisz udowodnić, że pracodawca mógł przewidzieć, że narażenie na oddziaływanie hałasu może spowodować uraz.

4. Zaniedbanie i naruszenie obowiązku - musisz być w stanie udowodnić, że pracodawca naraził Cię na nadmierny hałas z naruszeniem szeregu przepisów ustawowych i wykonawczych. Jeżeli pracodawca nie zapewnił i nie wymagał noszenia sprzętu ochronnego w hałaśliwym miejscu pracy lub nie ostrzegł o niebezpieczeństwie związanym z narażeniem na nadmierny hałas, będzie to pomocne w sprawie.

Warto pamiętać, że wszystkie warunki wymienione powyżej muszą zostać spełnione, a nie tylko jeden lub dwa.

Jeśli lekarz rodzinny lub specjalista zasugerowali, że hałas mógł sie przyczynić do uszkodzenia słuchu, to udaj się po poradę prawną przy najbliższej sposobności. Idealnie by było, gdyby porada została udzielona tuż po tym, jak zauważyłeś po raz pierwszy utratę słuchu, która mogła zostać spowodowana przez pracę. Może to mieć nawet miejsce przed pierwszą konsultacją z lekarzem, ale miej na uwadze 3 letni okres przedawnienia, tak więc nie odwlekaj tej wizyty. Upewnij się, że wszelkie porady prawne będą pochodziły od  doświadczonego prawnika, z ekspertyzą w tego typu sprawach.

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc...

Jako doświadczeni specjaliści w sprawach chorób zawodowych, mamy wieloletnie doświadczenie w rozpartywaniu przypadków urazu akustycznego. Zapewniamy pomoc i poradę na każdym etapie postępowania i upewniamy się, że roszczenie jest prowadzone profesjonalnie oraz przez doświadczonych prawników z wieloletnim doświadczeniem w podobnych sprawach.

Your Legal Friend dąży do zapewnienia ofiarom chorób zawodowych odpowiedniego odszkodowania za doznane urazy oraz upewnienia się, że ich straty finansowe przeszłe i przyszłe zostaną odzyskane.