UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat śmiertelnych wypadków w pracy

Rescue team at the site of a collapsed building - fatal accidents at work

Pierwszy krok w procesie składania roszczeń z tytułu śmiertelnego wypadku w pracy nigdy nie jest łatwym zadaniem. W wielu przypadkach rodzina po prostu chce się dowiedzieć, dlaczego doszło do wypadku i dlaczego nie można było mu zapobiec. Pracodawca nie zawsze komunikuje się bezpośrednio z rodziną lub dostarcza jasnych i kompletnych wyjaśnień. Czasem firma może nawet zaprzeczyć odpowiedzialności za śmierć w miejscu pracy. To może być bardzo bolesny okres.

Nagłej utracie członka rodziny wskutek wypadku śmiertelnego w pracy mogą towarzyszyć również inne niepokojące problemy. Pomoc finansowa może być pilnie potrzebna wdowie lub innym osobom wcześniej pozostającym na utrzymaniu zmarłego, które nagle zostały bez środków do życia. Rodzina może mieć także inne zmartwienia, dla przykładu, co wydarzy się, jeżeli będzie prowadzone śledztwo.

Żadna kwota odszkodowania nie może zrekompensować utraty członka rodziny. Ten problem często może stać się ogromną przeszkodą emocjonalną do pokonania przed podjęciem decyzji o zasięgnięciu porady prawnej.

Zespół kancelarii Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dotyczących różnych wypadków, rownież tych śmiertelnych. Nasze empatyczne podejście oznacza, iż będziemy pracować wraz z Tobą, aby zrozumieć, w jaki sposób ucierpiały wszystkie osoby, których to zdarzenie dotyczy, jak możemy zgromadzić najsilniejszy materiał dowodowy i jak możemy Ci zapewnić istotną pomoc finansową w tym najtrudniejszym okresie.

Statystyki dotyczące wypadków śmiertelnych

 • 265 wypadków śmiertelnych w głównych branżach przemysęu: budownictwie, produkcji, rolnictwie, górnictwie i kopalnictwie, gazownictwie, w systemach elektrowni i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odpadach i recyklingu.                            
 • 51 wypadków śmiertelnych pracowników sektora usług – wzrost o 21% od średniej  42 przypadków rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat.        

(Źródło: Fatal Injuries In the Workplace - Health & Safety Executive, 2014/15)

Kto może się ubiegać o rekompensatę i w jaki sposób?

Roszczenie odszkodowawcze za wypadek śmiertelny może być wniesione przez spadkobierców zmarłego i / lub osoby pozostające na jego utrzymaniu.

Rodzaje składanych roszczeń w sytuacji wypadku śmiertelnego to zazwyczaj:

 • Roszczenia żałobne po śmierci bliskiej osoby  & o wsparcie finansowe dla osób pozostających na utrzymaniu zmarłego zgodnie z Ustawą o wypadkach śmiertelnych z 1976 r.
 • Roszczenie w ramach Ustawy o Reformie Prawnej (Postanowienia Różne ) z 1934 r.

Zazwyczaj oba rodzaje roszczeń są składane w parze, a spadkobiercy i osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego wnoszą je razem. 

Ustawa o wypadkach śmiertelnych z 1976 r.

Roszczenie żałobne po śmierci bliskiej osoby

Zgodnie z Ustawą o wypadkach śmiertelnych z  1976 r. osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wnieść roszczenie o odszkodowanie żałobne za śmierć bliskiej osoby. Jest to stała kwota, która może zostać wypłacona osobie, która pozostawała na utrzymaniu zmarłego. W kwietniu 2013 r. kwota ta została zwiększona i dzisiaj wynosi £ 12,980. Roszczenie może również obejmować koszty pogrzebu, jeśli są one opłacane przez osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego.

Roszczenie o wsparcie finansowe dla osób pozostających na utrzymaniu zmarłego

W większości przypadków spadkobiercami zmarłego są osoby będące na jego utrzymaniu i zazwyczaj (choć nie zawsze) będzie to pozostający przy życiu współmałżonek i dzieci. Do spadkobierców zalicza się:

 • Żonę, męża lub partnera
 • Osobę, która mieszkała lub pozostawała w konkubinacie ze zmarłym nieprzerwalnie przez dwa lata
 • Rodziców - jeżeli zmarły miał mniej niż 18 lat.

Celem tego odszkodowania jest zapewnienie, aby sytuacja finansowa osób, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego nie pogorszyła się wskutek jego śmierci. Dlatego wszelkie dochody zmarłego, polisa emerytalna, jak również wszelkie świadczenia, z których korzystali współmałżonek lub parter oraz dzieci zostaną włączone do wartości roszczenia.

Roszczenie na rzecz osób pozostających na utrzymaniu zmarłego może być zgłoszone:

 • Wobec pracodawcy zmarłego, który stracił życie w wypadku śmiertelnym, do którego doszło w miejscu pracy. 
 • W odniesieniu do strat finansowych – kwoty przyznanej osobom, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego i czerpały korzyści z jego dochodów, polisy emerytalnej i innych świadczeń pracowniczych, jeśli dotyczy. 
 • Za usługi - wynagrodzenie za usługi, które zmarły zapewniał  osobom, które pozostawały na jego utrzymaniu, a których oni nie są w stanie sami wykonywać, takie jak zakupy, gotowanie, sprzątanie, ogrodnictwo oraz majsterkowanie.

Kwotę odszkodowania oblicza się zwykle na podstawie dochodów zmarłego, które mogłby uzyskać przez resztę życia, wliczjąc w to ewentualne przyszłe awanse i / lub świadczenia emerytalne. Dokonuje się rownież oceny , jaka część dochodów zmarłego zostałaby przeznaczona na zapewnienie utrzymania rodzinie i bliskim zmarłego.

Ustawa o Reformie Prawnej (Postanowienia  Różne) z 1934 r.

Na mocy przepisów Ustawy o Reformie Prawnej (Postanowienia  Różne) z 1934 r. spadkobiercy zmarłego mogą legalnie wnieść roszczenie z powodu śmierci bliskiej osoby.

Roszczenia, które mogą być wniesione na mocy owej Ustawy odnoszą się do: 

 • Odszkodowania za Uszczerbek na Zdrowiu  –za ból i cierpienie występujące  u zmarłego w czasie między okaleczeniem a śmiercią
 • Odszkodowania za straty finansowe - za wszelkie straty i wydatki poniesione w okresie między okaleczeniem a śmiercią, włącznie z kosztami pogrzebu, jeśli zostały one pokryte przez spadkobierców zmarłego.

Roszczenia, gdzie śmierć nie była natychmiastowa, lecz nastąpiła później

Dodatkowe roszczenia o pokrycie kosztów opieki nad osobą poszkodowaną mogą obejmować:

 • Utracone zarobki opiekunów
 • Opiekę pielęgniarską
 • Koszty podróży
 • Pomoce medyczne
 • Modyfikacje i adaptacje mieszkania
 • Prywatną opiekę zdrowotną
 • Koszty administracyjne. 

Śmierć żony lub matki

Żona jest traktowana jako drugie źródło dochodów rodziny, a utrata jej dochodów wiąże się rownież z utratą usług i pomocy dla całej rodziny.

Po wypadku śmiertelnym, obliczając wartość roszczenia wnoszonego przez owdowiałego męża uwzględnia się rownież:

 • zarobki żony
 • koszt zatrudnienia gospodyni lub innej osoby do pomocy -  z uwzględnieniem kwoty przeznaczonej na utrzymanie i wyżywienie oraz dodatkowych wydatków szkolnych.

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc...

Pracodawca ma obowiązek prawny w stosunku do wszystkich pracowników, wykonawców i gości w miejscu pracy. Potencjalne ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub śmiertelnego wypadku zawsze wzrasta, gdy pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku minimalizowania niebezpiecznych warunków w miejscu pracy.

Udowodnienie pracodawcy zaniedbania lub nie zminimalizowania ryzyka wypadków śmiertelnych w miejscu pracy nie zawsze jest prostym zadaniem. Jako doświadczeni specjaliści w dziedzinie prawa pracy i roszczeń dotyczących wypadków śmiertelnych, wiemy, że chcesz zrozumieć  dlaczego doszło do wypadku i zapewnić, aby winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności za to, że nie zapobiegli tragedii.

Zapewnimy, że Twoje roszczenie będzie właściwie prowadzone -  fachowo i starannie. Pomożemy Ci również otrzymać stosowną rekompensatę, tak aby Twoje przyszłe potrzeby finansowe byli właściwie zaspokojone.