UK PL

Proszę o telefon

Przewodnik na temat poślizgnięć, potknięć i upadków

Construction worker using equipment on a rooftop - slips, trips and falls

Potknięcie na mokrej lub świeżo wypolerowanej podłodze w pracy może zdarzyć się w chwili, gdy wchodzisz rano do zakładu pracy. Wypadek może nastąpić, na przykład, gdy brakuje znaków ostrzegawczych, aby zwrócić uwagę i ominąć miejsce rozlania płynu na podłodze lub na schodach.

Czasami zdarza się, że kwestie bezpieczeństwa są zaniedbywane długookresowo, np. w przypadku: 

 • Wyszczerbionych, popękanych i nierównych posadzek betonowych lub z kostki brukowej
 • Metalowych chodników wytartych do gładkości
 • Luźnych płytek dywanowych ze zwiniętymi rogami
 • Niewystarczającego oświetlenia klatek schodowych, składów lub obszarów magazynowych
 • Niestosownych poręczy lub ich braku

 

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki nadal pozostają najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń pracowników w miejscu pracy. Możesz być zatrudniony w sektorze, w którym odnotowuje się wysokie ryzyko poślizgnięć, potknięć i upadków, takim jak np:

 • Budownictwo
 • Transport i magazynowanie
 • Produkcja
 • Zdrowie i opieka społeczna

 

Twój upadek może spowodować jedynie małe rozcięcie lub siniaka, ale równie dobrze może mieć znacznie poważniejsze skutki. Z powodu zwichnięcia kostki lub złamania żebra możesz być niezdolny do pracy przez kilku tygodni, ale jeśli doznasz urazu głowy lub kręgosłupa, to możesz nie być w stanie powrócić do pracy nawet przez wiele miesięcy. W niektórych przypadkach, uraz może spowodować trwałe kalectwo, wymagające interwencji chirurgicznej, długotrwałej opieki, leczenia i rehabilitacji.

Twój pracodawca ma prawny obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zapobiegać ryzyku wypadków. Dotyczy to również utrzymywania podłóg i przejść wolnych od różnych przeszkód i substancji, które mogą doprowadzić do potknięcia lub poślizgnięcia. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek ostrzec Cię przed zagrożeniem.

Jeżeli można udowodnić, że w wyniku zaniedbania przez pracodawcę norm bezpieczeństwa i higieny pracy, straciłeś równowagę i się przewrociłeś, doznając uszczerbku na zdrowiu, którego można było unikniąć, możesz wówczas zdecydować się na dochodzenie roszczeń.

Kancelaria Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dotyczących uszczerbku na zdrowiu. Jeśli doznałeś obrażeń na skutek poślizgnięcia, potknięcia czy upadku, któremu można było zapobiec, nasz specjalistyczny zespół prawny zapewni Ci profesjonalną pomoc w uzyskaniu najwyższego możliwego w danych okolicznościach odszkodowania.

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki w latach 2013/14

Spośród 77,593 obrażeń nie-śmiertelnych zgłoszonych pracodawcom:

 • 28% dotyczyło poślizgnięcia, potknięcia lub upadku – najpowszechniejszych rodzajów wypadków w pracy.
 • 29% obrażeń utrzymywało się ponad siedem dni.

(według RIDDOR - Health and Safety Statistics Annual Report, 2013/14)

Różnica pomiędzy poślizgnięciem, potknięciem i upadkiem w miejscu pracy

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki są definiowane przez odmienny sposób, w jaki powodują obrażenia:

Poślizgnięcia - występują, gdy nie ma wystarczającej siły tarcia. Oznacza to brak przyczepności pomiędzy spodem obuwia a nawierzchnią dla ruchu pieszego, najczęściej powodowaną przez wodę, olej, inne ciecze, a czasami przez nieodpowiednie obuwie.

Potknięcia – są spowodowane, gdy stopa nagle uderza w obiekt na swojej drodze i nie może się poruszyć do przodu.  Zachwianie się lub upadek wynika z potknięcia się o przeszkodę, na przykład:

 • Wystającą pojedynczą skrzynkę, paletę lub stos
 • Gaśnicę, roślinę doniczkową, kosz na śmieci
 • Poluzowane dywany lub listwy schodowe
 • Niezabezpieczone, wystające kable

 

Upadki - mogą być wynikiem poślizgnięcia lub potknięcia, ale niekoniecznie. Istnieją dwa podstawowe rodzaje upadków

Upadki na tym samym poziomie, które mogą być spowodowane pękniętą, nierówną nawierzchnią dla ruchu pieszego.

Upadki z wysokości - z dachów, drabin, rusztowań, wież, platform ruchomych i uprzęży bezpieczeństwa.

Zapobieganie poślizgnięciom, potknięciom i upadkom – obowiązki pracodawcy

Często powodem poślizgnięcia, potknięcia lub upadku jest brak regularnych i specyficznych ocen ryzyka związanych z konkretnymi zadaniami. Niewiele miejsc pracy pozostaje niezmienionych, a wymogi bezpieczeństwa muszą być aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmieniających się warunków.

Pracodawca jest prawnie zobowiązany do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w miejscu pracy, aby zminimalizować ryzyko wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu u wszystkich pracowników, kontrahentów i gości w czasie pobytu na terenie zakładu pracy.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka powinna koncentrować się na "rzeczywistych zagrożeniach" - tych, które mogą prowadzić do poślizgnięcia się lub potknięcia i niosą największe ryzyko wyrządzenia szkód. Pracodawca powinien również skonsultować się z pracownikami i zapytać, co oni sądzą o istniejących zagrożeniach, ponieważ oni najszybciej zauważą pojawienie się nowych kwestii, które należy rozwiązać, takich jak:

 • Zanieczyszczone podłogi
 • Nieprawidłowe metody czyszczenia podłóg
 • Codzienne użytkowanie zużytych podłóg, przejść, schodów, magazynów, ramp załadowczych, stanowisk dostawczych
 • Potrzeba właściwego obuwia na określonych stanowiskach pracy.

 

Wystarczające oświetlenie

Zgodnie z Przepisami o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 roku pracodawcy mają obowiązek zapewnić, że istnieje wystarczające oświetlenie, które jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pracowników i innych osób, którzy mogą korzystać z owych pomieszczeń.

Wszystkie pomieszczenia w miejscu pracy powinny być dobrze oświetlone, aby uniknąć ryzyka potknięcia lub poślizgnięcia. Dotyczy to nie tylko stanowisk pracy, ale również miejsc, które są wykorzystywane jako środki dostępu między różnymi obszarami, takich jak klatki schodowe, nadziemne kładki, tylne wejścia i stanowiska dostaw. Oświetlenie powinno być odpowiednio umiejscowione tak, aby mogło być prawidłowo konserwowane, a lampy wymieniane.

Co mówi prawo o poślizgnięciach, potknięciach i upadkach?

Ustawa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie w pracy z 1974 roku wymaga, aby pracodawcy dbali o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników oraz wszystkich osób, na których ich praca może mieć wpływ, w miarę możliwości. Obejmuje to podjęcie kroków w celu kontroli ryzyka poślizgnięć oraz potknięć.

Przepisy o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 roku wymagają, aby podłogi były odpowiednie, w dobrym stanie i wolne od przeszkód. Ludzie powinni być w stanie poruszać się bezpiecznie.

Przepisy o BHP (zarządzanie ryzykiem) z 1999 roku odnoszą się w szczególności do poślizgnięć, potknięć i upadków oraz wymagają od pracodawców dokonywania oceny ryzyka oraz, w razie konieczności, podjęcia stosownych działań, mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa.

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc...

Jeśli zaniedbanie pracodawcy może zostać udowodnione i przez nie doznałeś obrażeń, możesz mieć prawo do odszkodowania.

Zapewnimy, że Twoje roszczenie będzie właściwie prowadzone -  fachowo i starannie. Pomożemy Ci również otrzymać stosowną rekompensatę, tak aby Twoje potrzeby finansowe byli właściwie zaspokojone.