UK PL

Proszę o telefon

Przewodnik na temat odpowiedzialności zarządcy obiektu

Construction workers looking at plans - occupiers liability

Zapewnienie Ci bezpieczeństwa w pracy jest przede wszystkim obowiązkiem pracodawcy. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku w miejscu pracy, na Twoim pracodawcy spoczywa obowiązek opieki i zachowania należytej staranności, jeśli:

  • Jesteś zatrudniony przez firmę
  • Wykonywałeś normalne obowiązki zawodowe w momencie, gdy doznałeś obrażeń
  • Zostałeś poszkodowany w siedzibie swojego pracodawcy.

 

W roszczeniu odszkodowawczym z tytułu wypadku, w którym doznałeś obrażeń, pracodawca może zostać uznany winnym naruszenia obowiązku opieki i zachowania należytej staranności w stosunku do Ciebie, ponieważ byłeś przez niego zatrudniony.

Co w sytuacji, jeżeli ucierpisz na skutek poślizgnięcia, potknięcia lub upadku w innym obiekcie?

Warto pamiętać, że obowiązek opieki ulega zmianie, jeśli Twoja praca polega na dostawie lub odbiorze towaru, czy też z innego powodu przewiduje wizyty w obiektach kontrolowanych przez kogoś innego aniżeli Twój pracodawca.

Bezpieczeństwo osób przebywających na terenie danego obiektu, w tym również gości spoczywa głównie na zarządcy tego obiektu, który powinien kontrolować wszystkie działania w tym miejscu.

Jednak mogą istnieć okoliczności, w których ryzyko i odpowiedzialność za dostawę, odbiór lub inne zadania związane z wykonywaną pracą może zostać podzielone pomiędzy pracodawcę i zarządcę danego obiektu. Takie porozumienie opiera się na wcześniejszej wymianie informacji i ustaleniach pomiędzy stronami.

Jeśli ucierpiałeś w wyniku wypadku, do którego doszło w innym miejscu pracy, roszczenie odszkodowawcze powinno zostać skierowane do prawnego zarządcy obiektu. W niektórych przypadkach, zarządca obiektu może wykorzystać wcześniejsze porozumienie o współodpowiedzialności, by później zrzec się jakiejkolwiek odpowiedzialności, gdyż poszkodowany nie był jednym z jego pracowników.

Podobnie jak w przypadku wielu wypadków w pracy, możesz nie tylko ucierpieć fizycznie i potrzebować pomocy medycznej, ale możesz również być niezdolny do pracy przez wiele tygodni lub miesięcy. Jeżeli wynikną długookresowe problemu zdrowotne, możesz w ogóle nie powrócić do swojej pracy, przez co Twoja przyszłość będzie wyglądała niepewnie.

Kancelaria Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie i dogłębną znajomość prawa pracy oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Jeśli doznałeś obrażeń w innym obiekcie, którego zarządcą nie jest Twój pracodawca, nasz specjalistyczny zespół prawny dostarczy Ci wszystkich niezbędnych wskazówek, potrzebnych do skutecznego uzyskania odszkodowania. 

Ustawa o odpowiedzialności zarządcy obiektu z 1957 r. i co musisz o niej wiedzieć

Co dokładnie należy rozumieć przez "obiekt" oraz "zarządcę obiektu"?

• Obiekt

Obiekt obejmuje wszystkie stałe lub ruchome struktury, takie jak magazyn, parking, windy, rusztowania, drabiny i krzesła.

• Zarządca obiektu

Jest to osoba, która sprawuje kontrolę nad nieruchomościami, terenem lub pomieszczeniami, za które jest prawnie odpowiedzialna. Może to być także firma, osoba prywatna, spółka partnerska lub władze lokalne.

Ustawa o odpowiedzialności zarządcy obiektu z 1957 roku kontra Ustawa o odpowiedzialności zarządcy obiektu z 1984 roku

Powodów w sprawach roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności zarządcy obiektu można podzielić na dwie kategorie:

  • Prawowitych gości – uprawnionych do przebywania na danym terenie
  • Nieproszonych gości – intruzów nieuprawnionych do przebywania na danym terenie

 

Ustawa o odpowiedzialności zarządcy obiektu z 1957 roku - dotyczy wypadków z udziałem prawowitych gości

Ustawa o odpowiedzialności zarządcy obiektu z 1984 roku - dotyczy wypadków z udziałem intruzów.

Zgodnie z postanowieniami obu powyższych ustaw, zarządca obiektu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli osoba przebywająca na danym terenie dozna uszczerbku na zdrowiu lub krzywdy.

Obowiązek opieki wynikający z prawa zwyczajowego

Osoba odwiedzająca dany obiekt jest kimś, kto został zaproszony przez zarządcę tego obiektu. Wedle prawa zwyczajowego wszyscy prawowici goście są objęci obowiązkiem opieki, a zarządca obiektu powinien zapewnić, aby ”każdy odwiedzający był względnie bezpieczny korzystając z danego obiektu w celach, w których został zaproszony lub otrzymał  pozwolenie do przebywania na jego terenie”.

Obowiązek opieki wynikający z prawa zwyczajowego dotyczy wszystkich prawowitych gości.

Warto pamiętać, że obowiązkiem zarządcy obiektu jest sprawienie, aby bezpieczni byli odwiedzający, a nie obiekt.

Zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności zarządcy obiektu z 1957 roku, ostrzeżenie lub zawiadomienie o istnieniu pewnego niebezpieczeństwa na terenie danego obiektu jest wystarczające dla spełnienia obowiązku opieki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym.

Skąd mogę wiedzieć, kto sprawuje kontrolę nad danym obiektem?

Istnieje szereg czynników, w tym czy dana osoba:

  • Jest właścicielem danej nieruchomości lub terenu
  • Posiada wyłączne prawo własności danej nieruchomości lub terenu
  • Posiada prawo natychmiastowego wejścia i korzystania z danej nieruchomości lub terenu.

 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo obejmuje także „kierownika” miejsca pracy, a to oznacza, że więcej niż jedna osoba może zostać uznaną za zarządcę danego obiektu.

Jeśli uległeś wypadkowi na terenie nie kontrolowanym przez Twojego pracodawcę, to zarządca obiektu, czyli jego właściciel lub kierownik, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody, które poniosłeś. 

Odpowiedzialność zarządcy obiektu -  składanie roszczeń

Zarządca obiektu, czyli jego właściciel bądź najemca, ma obowiązek opieki i zapewnienia bezpieczeństwa Tobie oraz wszystkim osobom uprawnionym do przebywania na danym terenie. Ostrzeżenia i powiadomienia na temat potencjalnych zagrożeń powinny być wyraźnie widoczne, a niebezpieczne warunki w miarę możliwości usunięte.

Jeżeli zarządca obiektu nie wywiąże się z obowiązku opieki i doznasz obrażeń w wyniku wypadku na jego terenie, możesz mieć prawo do wniesienia roszczeń. 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc...

Jako zespół doświadczonych ekspertów w zakresie prawa pracy i roszczeń odszkodowawczych dotyczących uszczerbku na zdrowiu, wiemy, że możesz nie mieć pewności co do swoich szans na uzyskanie odszkodowania z tytułu odpowiedzialności zarządcy obiektu. Jednak wiemy również, że chcesz, aby winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności za nieuchronienie Cię przed ryzykiem odniesienia obrażeń.

Zobowiązujemy się fachowo zbadać, co poszło nie tak i pomóc Ci w uzyskaniu maksymalnej kwoty odszkodowania, aby zapewnić Ci środki na pokrycie Twoich obecnych i przyszłych potrzeb.