UK PL

Proszę o telefon

Kompleksowy przewodnik na temat roszczeń dotyczących zaniedbań zawodowych

Couple looking at documents

Każdego dnia tysiące ludzi polega na profesjonalnych poradach w różnych dziedzinach swojego życia. Od agentów nieruchomości doradzających przy zakupie nowego domu, po brokerów ubezpieczeniowych zapewniających, aby ich klienci byli objęci stosowną ochroną ubezpieczeniową w domu, na wakacjach i na drodze - specjaliści oferują istotne porady i wykonują mnóstwo ważnych czynności w imieniu swoich klientów.

Jeśli zasięgasz profesjonalnej porady wykwalifikowanego prawnika, architekta, doradcy finansowego, geodety czy brokera ubezpieczeniowego, oczekujesz, że ich wskazówki będą zgodne z najlepszymi praktykami w danym sektorze. Niestety, w niektórych przypadkach takie porady bywają błędne lub mylące, co może powodować znaczne straty finansowe.

Wszyscy specjaliści, niezależnie od obszaru ich specjalizacji, mają obowiązek dbania o dobro swoich klientów i zachowania należytej staranności. W przypadku naruszenia tego obowiązku, który spowodowałby straty finansowe lub inne szkody, klient może wystąpić z roszczeniem z tytułu zaniedbania zawodowego. Tego typu roszczenia stały się ostatnio coraz powszechniejsze, ponieważ konsumenci stają się bardziej świadomi swoich praw i mają większy dostęp do profesjonalnych porad prawnych.

To ważne, aby zgłaszając roszczenia z tytułu zaniedbań zawodowych, zwrócić się o pomoc do specjalistycznej kancelarii prawnej, która posiada rozległe doświadczenie w tego rodzaju złożonych i trudnych sprawach. Kancelaria Your Legal Friend jest prawdziwym ekspertem w zakresie roszczeń dotyczących zaniedbań zawodowych i zatrudnia zespół doświadczonych radców prawnych, którzy zajmują się wyłącznie tego rodzaju sprawami. Staramy się wykorzystywać całą naszą wiedzę i doświadczenie, aby pomóc naszym klientom w uzyskaniu odszkodowania, na które zasługują.

Niniejszy przewodnik zawiera przydatne informacje na temat tego, co można zaklasyfikować jako zaniedbanie zawodowe, różnych rodzajów zaniedbań zawodowych, z którymi możesz się zetknąć oraz jak możemy Ci pomóc skutecznie dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

Your Legal Friend pomoże Ci na każdym etapie tego procesu, zapewniając:

 • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań zawodowych
 • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
 • Porady, wsparcie i wskazówki na każdym etapie roszczenia
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

 

Udowodnienie zaniedbania zawodowego

Aby udowodnić, że doszło do zaniedbania zawodowego, musisz przedstawić dowody na to, że zostały spełnione trzy różne kryteria:

1. Musisz udowodnić, że dany specjalista miał wobec Ciebie obowiązek dochowania należytej staranności.

2. Musisz udowodnić, że działania specjalisty (lub ich brak) naruszyły ten obowiązek poniżej przyjętych norm, których zachowania klient mógłby oczekiwać od kompetentnego specjalisty w danej dziedzinie.

3. Naruszenie obowiązku dochowania należytej staranności musi spowodować pewne szkody. W większości przypadków chodzi o straty finansowe, ale istnieją przykłady, w których doszło do uszkodzenia mienia lub obrażeń fizycznych.

1. Obowiązek dochowania należytej staranności.

Po pierwsze, musisz udowodnić, że dany specjalista jest zobowiązany względem Ciebie do zachowania należytej staranności. Jeśli pomiędzy specjalistą a klientem istnieje pisemne zlecenie bądź umowa, może to stanowić dowód istnienia tego obowiązku. W niektórych sytuacjach może nie być pomiędzy stronami pisemnej umowy lub kontraktu, ale jeśli specjalista twierdzi, że posiada specjalistyczną wiedzę fachową i doradza klientowi, można założyć, że ma wobec niego obowiązek dochowania należytej staranności.

W większości przypadków powód jest osobą, która pierwotnie zatrudniła specjalistę, ale w pewnych okolicznościach specjalista może mieć również obowiązek dochowania należytej staranności wobec osób trzecich (na przykład prawnik sporządzający testament może mieć obowiązek dochowania należytej staranności również wobec krewnych swojego klienta).

2. Naruszenie tego obowiązku

Następną rzeczą, którą musisz udowodnić jest to, że pierwotny obowiązek dochowania należytej staranności został przez specjalistę naruszony. Ważne jest, aby rozróżnić tutaj nieprawidłową poradę i błędną poradę. Może być trudne do udowodnienia, że doszło do ​​zaniedbania, jeśli specjalista twierdzi, że jego porady lub działania były wynikiem różnicy w opiniach. Jeśli specjalista udowodni, że działał w sposób akceptowany przez jego izbę zawodową - nawet jeśli porada, której udzielił była formalnie nieprawidłowa - nie będzie można dowieść, że dopuścił się on zaniedbania.

W celu udowodnienia wyraźnego naruszenia obowiązku należy wykazać, że działania lub porady specjalisty spadły poniżej standardów, których można oczekiwać od kompetentnego profesjonalisty z danej branży - niezależnie od tego, czy jest on świeżo wykwalifikowanym nowicjuszem, czy też praktykuje od dziesięcioleci.

3. Związek przyczynowo-skutkowy i straty finansowe

Ostatnią i chyba najważniejszą kwestią, którą muszą udowodnić występujący z roszczeniem  jest udowodnienie, że ponieśli jakąś stratę finansową bezpośrednio na skutek zaniedbania specjalisty. Jeśli doznałeś strat finansowych, ale nie można ich bezsprzecznie powiązać z zaniedbaniem zawodowym, Twoje roszczenie może nie zakończyć się sukcesem. Podobnie, jeśli otrzymałeś błędną poradę, ale nie spowodowała ona u Ciebie żadnych strat finansowych czy innych szkód.

Ważne jest, aby móc udowodnić, że zaniedbanie było kluczowym czynnikiem powodującym poniesione straty finansowe. Często strata spowodowana jest kombinacją czynników, więc powód musi udowodnić, że zaniedbanie zawodowe było główną lub przynajmniej poważną przyczyną poniesionej straty. Jeśli strata wynikała częściowo z zaniedbania zawodowego, a częściowo z własnych działań klienta, Sąd może obniżyć wysokość odszkodowania, aby  odzwierciedlić fakt, że klient jest częściowo odpowiedzialny za poniesione szkody.

Kiedy zostanie udowodniony związek pomiędzy zaniedbaniem a stratą, kolejnym krokiem będzie oszacowanie wartości poniesionych przez Ciebie strat. Na przykład, jeśli rzeczoznawca miałby znacznie zaniżyć wycenę nieruchomości, którą klient sprzeda po tej niższej cenie, Sąd obliczy stratę w oparciu o rzeczywistą wartość rynkową danej nieruchomości.

Ważne jest, aby zrozumieć, że oczekuje się, iż powód będzie dążył do racjonalnego ograniczenia rozmiarów poniesionej szkody. Jeśli powód przyczyni się do zwiększenia własnych strat w wyniku nierozsądnych działań, nie będzie mógł odzyskać wartości tych zwiększonych strat w ramach roszczenia.

Powód ma obowiązek spróbować ograniczyć swoje straty do minimum. Nazywa się to "łagodzeniem skutków". Tak więc, jeśli powód może zrobić coś, aby zmniejszyć szkodę, powinien to uczynić - na przykład poddać się leczeniu fizjoterapeutycznemu, jeśli pomogłoby mu ono w szybszym powrocie do zdrowia. Jeśli powód  tego nie zrobi, Sąd może odpowiednio zmniejszyć kwotę żądanego odszkodowania do sumy, jaką by otrzymał, gdyby  spróbował złagodzić poniesione przez siebie straty.

Pozostałe kwestie, które należy rozważyć

Przed rozpoczęciem roszczenia dotyczącego zaniedbania zawodowego należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

Proporcjonalność

Jeśli Twoja sprawa jest wyjątkowo złożona i podejrzewasz, że oskarżony o zaniedbanie specjalista będzie bronił się do końca, istnieje prawdopodobieństwo, że koszty prawne roszczenia mogą lawinowo wzrosnąć ponad plan. W niektórych przypadkach koszty dochodzenia odszkodowania mogą znacznie przewyższyć wartość samego roszczenia. Warto zatem zastanowić się przed rozpoczęciem sprawy, ile jesteś gotów wydać na pokrycie kosztów prawnych roszczenia.

Finansowanie

Kancelaria Your Legal Friend oferujemy kilka różnych opcji finansowania sprawy, aby nasi klienci mogli wybrać tę najbardziej odpowiednią dla ich budżetu i konkretnego roszczenia. Nie oferujemy umowy płatności honorarium po wygranej sprawie (ang. no win, no fee) w przypadku większości roszczeń dotyczących zaniedbań zawodowych, warto zatem rozważyć element ryzyka przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu sprawy.

Limity czasowe

Sprawy zaniedbań zawodowych ulegają przedawnieniu po sześciu latach od daty zaniedbania. Istnieje jednak kilka wyjątków, które powodują, że ten termin może zostać wydłużony. Jeśli zaniedbanie ujawniło się dopiero w późniejszym okresie, termin przedawnienia wynosi trzy lata od dnia, w którym zaniedbanie stało się oczywiste. W przypadku szkód niejawnych, istnieje ostateczny termin piętnastu lat. Zawsze radzimy klientom, aby jak najszybciej zasięgnęli porady prawnej, by ich roszczenie nie uległo przedawnieniu.


Co stanowi zaniedbanie zawodowe

Profesjonalna porada może przybierać wiele form. Może to być porada wykwalifikowanego prawnika zajmującego się transakcją kupna nieruchomości lub rozwodem, może to być architekt lub geodeta doradzający Ci w sprawie rozbudowy domu lub doradca finansowy zajmujący się Twoimi inwestycjami czy planowaniem świadczeń emerytalnych. Niezależnie od rodzaju specjalisty, którego zatrudniasz, oczekujesz, że ich porady będą zgodne z najlepszą praktyką w danej branży.

Jednak każdy specjalista może dopuścić się zaniedbania w sposobie egzekucji Twoich instrukcji lub jakości świadczonych porad. Poniżej przedstawiamy niektóre z najbardziej typowych przykładów zaniedbań zawodowych, które mogą spowodować u klientów znaczne straty finansowe i stać się podstawą roszczeń odszkodowawczych.


Zaniedbania prawników i niezależnych adwokatów

Prosząc prawnika lub niezależnego adwokata o reprezentowanie Twoich interesów, oczekujesz, że wykorzysta on swoje doświadczenie zawodowe i specjalistyczną wiedzę, aby Ci pomóc w wygraniu Twojej sprawy.

Niestety, istnieją sytuacje, w których zaniedbania prawnika lub niezależnego adwokata mogą mieć wpływ na wynik sprawy lub postępowanie sądowe, powodując straty finansowe lub innego rodzaju szkody. Jeśli tak się stało w Twoim przypadku, możesz mieć podstawy do wniesienia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego.

Oto jedynie kilka przykładów zaniedbań zawodowych w branży prawnej:

 • Przegapienie terminu

Jeśli Twój prawnik lub niezależny adwokat przegapili termin przedawnienia lub termin wyznaczony przez sąd na złożenie określonych dokumentów, bądź termin zgłoszenia roszczenia, Twoja sprawa może zostać oddalona, a Ty możesz zostać pozbawiony możliwości dochodzenia swoich roszczeń.

 • Wykorzystanie niewłaściwego eksperta

Często prawnicy powołują w sądzie ekspertów innych specjalności w celu przedstawienia kontekstu sprawy lub na poparcie zgromadzonych w sprawie dowodów. Jeśli Twój prawnik lub niezależny adwokat zwróci się o pomoc do niewłaściwego eksperta, może to oznaczać, że sprawa nie zostanie dokładnie i kompleksowo przedstawiona w sądzie.

 • Pominięcie pewnych elementów Twojego roszczenia

Wiele współczesnych roszczeń zawiera kilka elementów - na przykład sprawa dotycząca uszczerbku na zdrowiu będzie obejmowała nie tylko zadośćuczynienie za odniesione szkody osobowe, ale także odszkodowanie za utratę zarobków oraz przyszłą opiekę zdrowotną i pomoc. Jeśli Twój prawnik pominie jeden z tych elementów, możesz nie być w stanie domagać się tego elementu odszkodowania w ramach swojego roszczenia.

 • Wszczęcie czynności procesowych przeciwko niewłaściwemu pozwanemu

Jeśli Twój prawnik lub niezależny adwokat nie zidentyfikuje prawidłowo pozwanego, przeciwko któremu należałoby wszcząć czynności procesowe, możesz domagać się od niego odszkodowania. Na przykład, jeśli uległeś wypadkowi w pracy, a Twój prawnik błędnie zgłosił roszczenie wobec Twojego pracodawcy, a nie przeciwko producentowi sprzętu.

 • Pominięcie istotnych dowodów

Obowiązkiem Twojego pełnomocnika prawnego jest dokładne zbadanie wszelkich dowodów, które mogłyby pomóc uzasadnić Twoje roszczenia w sądzie. Jeśli tego nie zrobi, może pominąć istotny materiał dowodowy, co będzie miało szkodliwy wpływ na powodzenie Twojego roszczenia.

 • Udzielenie nieprawidłowej porady na temat finansowania lub ubezpieczenia sprawy

Jeśli Twój prawnik dostarczy Ci błędnych informacji na temat ubezpieczenia ochrony prawnej zawieranego po zdarzeniu lub innych istotnych kwestii dotyczących finansowania Twojej sprawy, może zostać uznany winnym zaniedbania zawodowego.

 • Nieodpowiednie reprezentowanie klienta w sądzie

Może się okazać, że Twój prawnik nie reprezentował Cię wystarczająco dobrze w sądzie - być może nie przygotował odpowiednich dokumentów sądowych lub wysłał do sądu kogoś, kto nie znał Twojej sprawy wystarczająco dobrze, aby móc Cię właściwie reprezentować.

 • Rozstrzygnięcie roszczenia na niekorzyść klienta

Jeśli Twój prawnik rozstrzygnął roszczenie, które później okazało się być warte o wiele więcej, możesz domagać się od niego pokrycia różnicy.

To tylko niektóre z przykładowych zaniedbań reprezentantów prawnych. Jeśli uważasz, że Twoja sprawa nie została poprowadzona należycie, nasi eksperci z zakresu zaniedbań zawodowych chętnie to z Tobą omówią - bez żadnych kosztów i zobowiązań, dzięki czemu będziesz mógł podjąć w pełni świadomą decyzję, czy wystąpić z roszczeniem.

Zaniedbania prawników ds. obrotu nieruchomościami

Zakup lub sprzedaż nieruchomości to jedne z największych transakcji, jakie przeprowadzasz w życiu i w związku  z tym oczekujesz, że Twój prawnik dostarczy Ci porad i wsparcia niezbędnych do pomyślnego zakończenia takiej transakcji.

Niestety, istnieją sytuacje, w których prawnicy ds. obrotu nieruchomościami działają w sposób niedbały, powodując ogromne straty finansowe. W takich przypadkach możesz z powodzeniem dochodzić wobec nich roszczeń z tytułu zaniedbań zawodowych.

Prawnicy ds. obrotu nieruchomościami mogą popełnić błędy takie, jak:

 • Nie zidentyfikowanie błędów w tytule własności nieruchomości

Błędy w tytule własności nieruchomości mogą spowodować, że tytuł zostanie uznany za nieważny, a wówczas rodzi się pytanie, kto jest prawdziwym właścicielem danego obiektu?

 • Błędne sporządzenie umowy najmu

Umowy najmu są wiążącymi dokumentami prawnymi, wymagającymi bardzo precyzyjnych sformułowań prawnych. Jeśli Twój prawnik popełni błąd podczas sporządzania umowy najmu, może pozostawić lukę prawną, dzięki której najemca będzie w stanie bez żadnych konsekwencji zrezygnować z najmu lub nie płacić czynszu.

 • Brak doradztwa w kwestii ograniczeń, planów zagospodarowania przestrzennego lub przepisów budowlanych

Brak doradztwa w zakresie pewnych ograniczeń dotyczących nieruchomości, planów zagospodarowania przestrzennego czy przepisów budowlanych może mieć katastrofalne konsekwencje. Może bowiem oznaczać konieczność zburzenia dobudowanej części domu, a nawet całej nieruchomości.

 • Niewystarczające doradztwo dotyczące współwłasności nieruchomości

Współwłasność jest obecnie popularnym modelem własności nieruchomości, ale niewłaściwe porady mogą zagrozić całej transakcji i pozostawić klienta bez możliwości roszczenia prawa własności do danej nieruchomości.

 • Wymiana kontraktów bez Twoich wyraźnych instrukcji

Kiedy zatrudniasz prawnika do obsługi transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami, oczekujesz, że będzie postępował zgodnie z Twoimi instrukcjami. Jeśli prawnik dokonał wymiany kontraktów z drugą stroną bez Twojej wyraźnej zgody, mógł działać w sposób niedbały, w związku z czym możesz mieć prawo do odszkodowania.

 • Nie poinformowanie klienta, że część nieruchomości lub gruntów nie była objęta sprzedażą

Jeśli po dokonaniu zakupu nieruchomości, nagle odkryłeś, że budynek gospodarczy, garaż lub kawałek ziemi, który w Twoim przekonaniu miał być uwzględniony w przeprowadzonej transakcji, nie był jednak objęty umową, Twój prawnik mógł dopuścić się zaniedbania.

Jeśli dotyczą Cię którekolwiek z powyższych problemów lub uważasz, że Twój prawnik w jakikolwiek inny sposób dopuścił się zaniedbania, Your Legal Friend może Ci pomóc w dochodzeniu roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego.


Zaniedbania architektów, agentów nieruchomości, rzeczoznawców i inżynierów budowalnych

Architekci, agenci nieruchomości, inżynierowie budowlani, geodeci i rzeczoznawcy mają do odegrania zasadniczą rolę w zakupie lub rozbudowie nieruchomości. Oczekujesz, że ci wysoce wyszkoleni specjaliści zapewnią Ci odpowiednie wsparcie i porady, niezależnie od tego, czy kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, budujesz zupełnie nową konstrukcję czy też udoskonalasz istniejącą już nieruchomość.

Niestety, istnieją przypadki, w których zaniedbania tych specjalistów spowodowały ogromne straty finansowe zwykłych obywateli – i takie przypadki mogą stanowić podstawę do wystąpienia z roszczeniem z tytułu zaniedbania zawodowego.

Poniżej podajemy jedynie kilka przykładów zaniedbań architektów, agentów nieruchomości i innych specjalistów z branży nieruchomości:

 • Przygotowanie nieprawidłowych, niedokładnych lub wadliwych planów

Jeśli architekt przedstawi plany, które są w jakikolwiek sposób niedokładne lub wadliwe, może to zagrozić konstrukcji lub rozbudowie całej nieruchomości, powodując nie tylko straty finansowe, ale także zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Zaniedbania w zakresie przygotowania i rozpowszechnienia informacji na temat wystawionej na sprzedaż nieruchomości

Prosząc agenta nieruchomości o pomoc w sprzedaży nieruchomości, oczekujesz, że zrobi on wszystko, aby zareklamować Twoją nieruchomość i przyciągnąć zainteresowanie potencjalnych nabywców. Jeśli nie zostało to zrobione, a informacje dotyczące oferty sprzedaży nie zostały rozpowszechnione, możesz mieć prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego z powodu utraty pieniędzy w czasie oczekiwania na sprzedaż.

 • Błędna wycena wartości rynkowej nieruchomości

Oczekuje się, że rzeczoznawcy, geodeci i agenci nieruchomości dostarczą dokładnych, aktualnych porad i wycen dotyczących wartości rynkowej nieruchomości. Jeśli geodeta oszacuje wartość nieruchomości 10-15% powyżej lub poniżej jej prawidłowej wartości, można wowczas uznać, że doszło do zaniedbania.

 • Nie zdobycie odpowiednich referencji najemcy

Najemca bez odpowiednich referencji może narazić wynajmującego na ryzyko oszustwa lub strat finansowych. Jeśli agent nieruchomości zajmujący się dzierżawą nie uzyskał wymaganych referencji, wówczas jego klient może domagać się odszkodowania z tytułu zaniedbania zawodowego.

 • Konieczność wykonania drogich napraw w celu korekty ukończonych prac

Jeśli inżynier budowlany lub architekt wykonał prace, które były nieadekwatne i wymagały kosztownej naprawy popełnionych błędów, możesz wystąpić wobec nich z roszczeniem w celu pokrycia poniesionych strat.

 • Zaniedbania w zakresie prawidłowego zarządzania projektem budowy lub rozbudowy nieruchomości

W świecie nieruchomości czas to pieniądz, więc jeśli architekt nie zarządza sprawnie budową lub rozbudową nieruchomości, może to doprowadzić do przekroczenia założonych terminów i strat finansowych klienta.

 • Nie uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę jest istotną częścią budowy lub rozbudowy dowolnej nieruchomości, a jeśli architekt lub geodeta nie uzyska od władz lokalnych takiego pozwolenia, cały projekt może być zagrożony. Niektórzy pechowcy musieli wręcz zburzyć swoje nowo wybudowane nieruchomości z powodu niezgodności z planami zagospodarowania terenu.

 • Wniesienie niewłaściwej kwoty opłaty skarbowej

Agenci nieruchomości są odpowiedzialni za poinformowanie klientów o tym, jaką kwotę podatku od sprzedaży nieruchomości należy uiścić. Jeśli ta kwota okaże się nieprawidłowa, może to spowodować, że klient ostatecznie zapłaci znacznie więcej.


Zaniedbania księgowych

Przekazanie księgowemu wszystkich swoich informacji finansowych oznacza obdarzenie go ogromnym zaufaniem jako specjalisty. Jako klient ufasz, że księgowy będzie działał w Twoim najlepszym interesie, wykorzystując wszystkie swoje umiejętności i doświadczenie, aby zapewnić, by Twoje sprawy finansowe były poukładane, a zobowiązania podatkowe należycie spełnione.

Niestety, księgowi nie są odporni na popełnianie błędów, a gdy taki błąd wkradnie się w zeznanie podatkowe klienta lub księgi rachunkowe firmy, konsekwencje tego mogą być ogromne. Pomimo różnych kodeksów, przepisów i zasad regulujących pracę sektora finansowego, w dalszym ciągu dochodzi niestety do pomyłek, które prowadzą do rzeczywistych strat finansowych ze strony klientów.

Oto przykłady sytuacji, które mogą stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń:

 • Błędy w wypełnieniu deklaracji podatkowej

Jako klient racjonalnie oczekujesz, że księgowy wypełni poprawnie i kompleksowo Twoją deklarację podatkową. Jeśli tak się nie stanie, a Ty otrzymasz grzywnę lub astronomiczny rachunek z Urzędu Skarbowego, możesz mieć podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego.

 • Błędy w przygotowaniu ksiąg rachunkowych

To ważne, aby księgi rachunkowe firmy były zawsze prawidłowo prowadzone, a jeśli księgowy popełni błędy w ich przygotowaniu, może to oznaczać straty finansowe.

 • Kary lub grzywny nałożone przez Urząd Skarbowy za spóźnione dostarczenie dokumentów

Jeśli księgowy spóźni się z przesłaniem do Urzędu Skarbowego ważnego dokumentu, za co zostanie na Ciebie nałożona grzywna lub kara, możesz mieć podstawy do dochodzenia wobec niego roszczeń odszkodowawczych.

 • Zapłacenie zbyt wysokich podatków

Jeśli okaże się, że Twój księgowy popełnił błąd w zeznaniach podatkowych, skutkiem czego zapłaciłeś zbyt wysokie podatki, możesz złożyć roszczenie o zaniedbanie zawodowe.

 • Nie dotrzymanie terminu złożenia ksiąg rachunkowych i deklaracji podatkowych firmy

Jeśli księgowy nie dotrzyma terminu składania ksiąg rachunkowych i deklaracji podatkowych firmy i z tego powodu poniesiesz straty finansowe (w postaci nałożonej grzywny lub kary), możesz wnieść roszczenie z tytułu zaniedbania zawodowego.

 

Zaniedbania doradców finansowych

Na niezależnych doradcach finansowych (zwanych także IFA), konsultantach finansowych i brokerach spoczywa obowiązek dbania o dobro swoich klientów. Zatrudniając ich, klient ma prawo oczekiwać, że ​​wykorzystają wszystkie swoje umiejętności i kompetencje, aby zapewnić mu pozytywny wynik finansowy. Dzięki tak wielu zasadom, rozporządzeniom i kodeksom, regulującym działanie branży finansowej, powinieneś być spokojny, że Twój doradca finansowy należycie zadba o Twoje interesy.

Niestety, istnieją doradcy finansowi, którzy popełniają błędy w swojej pracy - a jeśli te błędy mają negatywny wpływ na stan Twoich finansów, możesz mieć prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Oto kilka przykładów zaniedbań zawodowych doradców finansowych:

 • Złe doradztwo inwestycyjne

Jeśli otrzymasz złą poradę inwestycyjną od swojego doradcy finansowego, która negatywnie wpłynie na stan Twoich finansów, możesz wystąpić przeciwko niemu z roszczeniem z tytułu zaniedbania zawodowego.

 • Udzielenie porady niezgodnej z Twoim podejściem do ryzyka

Wszyscy dobrzy doradcy finansowi powinni wziąć pod uwagę Twoje podejście do ryzyka, a jeśli zaoferują porady niezgodne z Twoim stanowiskiem lub takie, które nie w pełni biorą je pod uwagę i doprowadzi to do utraty pieniędzy, możesz je odzyskać za pośrednictwem roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego .

 • Gwałtowny spadek wartości inwestycji

Jeśli wartość jednej z Twoich inwestycji dramatycznie spadnie lub stanie się niemal bezwartościowa, możesz wnieść roszczenie odszkodowawcze wobec doradcy, który polecił Ci tę inwestycję.

 • Utrata pieniądzy na inwestycjach, które miały być obarczone "niewielkim ryzykiem"

Jeśli zostałeś wyraźnie poinformowany, że dana inwestycja jest obarczona jedynie niewielkim stopniem ryzyka, to naturalne, że oczekujesz choćby niewielkiego zysku. Jeśli doświadczyłeś strat związanych z inwestycją, o której zapewniano Cię, że jest obarczona niskim poziomem ryzyka, możesz być w stanie złożyć roszczenie przeciwko doradcy, który Ci ją polecił.

 • Doradca otrzymał ogromną prowizję za polecenie Ci niewłaściwego produktu

Jeśli doradca finansowy doradził Ci zainwestowanie w produkt nieodpowiedni dla Twoich potrzeb, dzięki czemu on sam otrzymał dużą prowizję - możesz dochodzić wobec niego roszczeń z powodu zaniedbania zawodowego.

 • Niewłaściwe porady dotyczące emerytur lub rent dożywotnich

Doradcy finansowi są również po to, aby doradzić w sprawie właściwego planu emerytalnego lub renty dożywotniej, ale jeśli udzielone Ci porady okazały się nieprawidłowe i w rezultacie nie otrzymujesz zwiększonej renty, możesz mieć prawo do odszkodowania za zaniedbanie zawodowe.

Jeśli dotyczy Cię którykolwiek z wyżej wymienionych problemów lub jeśli uważasz, że Twój doradca finansowy działał w sposób niedbały, nasz specjalistyczny zespół ekspertów ds. zaniedbań zawodowych pomoże Ci odzyskać poniesione straty.

 

Zaniedbania brokerów ubezpieczeniowych

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej domu, samochodu, biznesu, ubezpieczenia  zdrowotnego lub turystycznego ma zapewnić Ci spokój, wiedząc, że wszelkie nieoczekiwane koszty lub wydatki zostaną pokryte. Brokerzy ubezpieczeniowi są ekspertami w znajdowaniu odpowiednich polis z właściwym zakresem ochrony, zapewniających klientom stosowne zabezpieczenie.

Niestety, niektórzy brokerzy ubezpieczeniowi działają niedbale i mogą narazić klientów na straty finansowe w przypadku zgłoszenia roszczenia w ramach wykupionej polisy. Jeśli doznałeś strat finansowych w wyniku działań brokera ubezpieczeniowego, możesz być w stanie wystąpić z roszczeniem z tytułu zaniedbania zawodowego.

Istnieje wiele sytuacji, w których broker ubezpieczeniowy mógł dopuścić się zaniedbania:

 • Polisa ubezpieczeniowa nie została wykupiona, mimo że za nią zapłaciłeś

Jeśli chcąc zgłosić roszczenie w ramach swojej polisy, odkryjesz nagle, że Twój broker ubezpieczeniowy nigdy jej nie wykupił, mimo że wziął od Ciebie pieniądze, możesz domagać się odszkodowania z tytułu zaniedbania zawodowego.

 • Nie poinformowanie o najważniejszych warunkach i ograniczeniach polisy

Przed wykupieniem polisy ubezpieczeniowej obowiązkiem brokera jest zadbanie o to, abyś w pełni zrozumiał kluczowe warunki i ograniczenia polisy oraz upewnienie się, że spełnia ona Twoje potrzeby. Jeśli Twój broker nie poinformował Cię o ograniczeniach polisy, a Twoje późniejsze roszczenia zostaną odrzucone, możesz mieć prawo do odszkodowania.

 • Nie poinformowanie o dacie odnowienia polisy

W przypadku polis ubezpieczeniowych, które wymagają regularnego przedłużania, broker ubezpieczeniowy musi poinformować Cię o dacie odnowienia polisy, abyś mógł podjąć stosowne działania we właściwym czasie i zapewnić, by ochrona ubezpieczeniowa nie została przerwana. Jeśli broker nie poinformuje Cię o tych terminach, a Ty zostaniesz bez ubezpieczenia, możesz wystąpić przeciwko niemu z roszczeniem.

 • Przekazanie ubezpieczycielowi nieprawidłowych informacji

Jeśli informacje przekazane ubezpieczycielowi nie pokrywają się z Twoimi danymi osobowymi, ubezpieczyciel będzie miał prawo do odmowy wypłacenia jakichkolwiek roszczeń. Jeśli Twój broker przekazał niedokładne informacje o polisie lub Twojej sytuacji, co spowodowało unieważnienie ubezpieczenia, możesz wystąpić wobec niego z roszczeniem o zaniedbanie zawodowe.

Jeśli któryś z powyższych problemów brzmi znajomo lub jeśli podejrzewasz, że broker ubezpieczeniowy działał niedbale, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, na które zasługujesz.

 

Zaniedbania zawodowe - 10 prostych kroków do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Zrozumienie, co poszło nie tak

Nasze wstępne dyskusje z Tobą pomogą nam zgromadzić ważne informacje o Twoim roszczeniu, m.in. co Twoim zdaniem poszło nie tak, jakie w związku z tym odniosłeś straty oraz kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że doszło do zaniedbania.

Krok 2 - Przegląd stosownych dokumentów

Dokonamy przeglądu wszystkich Twoich dokumentów i innych informacji, w tym również akt będących w posiadaniu specjalisty, którego oskarżasz o zaniedbanie. Umożliwi to nam wydanie profesjonalnej opinii na temat zasadności Twoich roszczeń oraz prawdopodobnej wartości Twojej sprawy.

Krok 3 - Uzyskanie wstępnej odpowiedzi na Twoją skargę

Jeśli okaże się, że istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury roszczeniowej, wyślemy zawiadomienie wstępne do zaangażowanego specjalisty, określając podstawy Twojej skargi i roszczenia, których zamierzasz dochodzić. Profesjonalista ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi.

Krok 4 - Wysłanie pisma roszczeniowego

Po otrzymaniu odpowiedzi, przygotujemy szczegółowe Pismo Roszczeniowe i wyślemy je specjaliście wraz z wszelkimi istotnymi dokumentami, które wspierają Twoją sprawę. Pismo to określi fakty, na których opiera się Twoje roszczenie, zarzuty przeciwko niemu, szacunkową wartość poniesionych przez Ciebie strat wraz z wyjaśnieniem, jak do nich doszło i w jaki sposób zostały wyliczone.

Krok 5 - Szczegółowa odpowiedź specjalisty

Profesjonalista ma 3 miesiące na zbadanie i ustosunkowanie się do naszego listu. Musi udzielić odpowiedzi na stawiane zarzuty oraz określić, do których z nich się przyznaje lub nie, przesłać nam kopie wszelkich dokumentów, na których chce polegać oraz potwierdzić, jakich dodatkowych informacji wymaga od Ciebie.

Krok 6 – Przygotowanie szczegółowego oświadczenia

We współpracy z Tobą przygotujemy szczegółowe oświadczenie, w którym Twoimi własnymi słowami zostaną opisane Twoje roszczenia i straty. Możemy również potrzebować zeznań innych osób, które pomogą wesprzeć Twoją sprawę - na przykład członków Twojej rodziny.

Krok 7 - Uzyskanie opinii biegłych

W zależności od charakteru Twojej sprawy możemy potrzebować opinii jednego lub więcej biegłych na poparcie Twoich roszczeń - na przykład, jeśli odniosłeś trwałe obrażenia. Po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Ciebie opinii biegłych, prześlemy ich kopie specjaliście, od którego domagasz się odszkodowania.

Krok 8 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć Twojej sprawy polubownie, może okazać się konieczne wkroczenie na drogę sądową i wszczęcie czynności procesowych, czym zajmiemy się wówczas w Twoim imieniu.

Krok 9 – Uczestnictwo w rozprawie sądowej

Jeśli Twoja sprawa trafi na wokandę, będziesz musiał wziąć udział w rozprawie wraz ze wszystkimi świadkami oraz potencjalnie biegłymi, których poprosiliśmy o wydanie opinii w Twojej sprawie. Jeśli sędzia uzna, że ​​specjalista faktycznie dopuścił się zaniedbania, wówczas zadecyduje rownież o wysokości odszkodowania, które Ci się należy za poniesione straty. Zwykle pozwany zostanie także wezwany do pokrycia kosztów, które ponieśliśmy w trakcie przygotowywania Twojej sprawy, w tym opłat sądowych i honorariów biegłych.

Krok 10 - Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenia zostaną uznane, wówczas uzgodnimy termin, w jakim Twoje odszkodowanie zostanie nam przekazane, tak abyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.

 

Najczęściej Zadawane Pytania


 1. Wobec kogo mogę dochodzić roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego?

Możesz dochodzić roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego przeciwko dowolnemu specjaliście, który zapewnił Ci swoje usługi. Przykłady takich specjalistów mogą obejmować, ale nie ograniczają się do następujących profesji: Prawnicy; Niezależni Adwokaci; Księgowi; Architekci i Geodeci.

 2. Zwrotu jakich strat mogę żądać od mojego specjalisty?

Masz prawo do odzyskania strat, które poniosłeś bezpośrednio w wyniku zaniedbania specjalisty, pod warunkiem że można wykazać, że straty te są związane z działaniami specjalisty.

 3. Co muszę udowodnić, aby móc skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego?

Aby roszczenie było skuteczne, musisz udowodnić następujące kwestie:

 • Profesjonalista zapewnił Ci usługę, na którą się powołałeś, co potwierdzi obowiązek troski;
 • Zapewniona przez specjalistę usługa spadła poniżej standardów, których można oczekiwać od kompetentnego fachowca z danej branży, co potwierdzi naruszenie obowiązku opieki
 • W wyniku zaniedbania zawodowego, poniosłeś straty. 

 

 4. Ile mam czasu na zgłoszenie roszczeń?

 Musisz wszcząć postępowanie sądowe w ciągu sześciu lat od dnia, w którym doszło do zaniedbania lub trzech lat, od kiedy dowiedziałeś się lub powinieneś był wiedzieć, że poniosłeś straty. W przypadku szkód niejawnych, istnieje ostateczny termin piętnastu lat, w którym musisz złożyć roszczenie. Nie wszczęcie postępowania w tym okresie oznacza, że ​​prawdopodobnie utracisz prawo do dochodzenia roszczeń i nie otrzymasz odszkodowania od specjalisty, który dopuścił się zaniedbania.

 5. Jak długo potrwa moje roszczenie?

Trudno ocenić, jak długo od początku do końca  zajmie dochodzenie roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego, ponieważ każde roszczenie jest unikalne, jeśli chodzi o strony i kwestie, których dotyczy.

Istnieje jednak Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach dotyczących Zaniedbań Zawodowych, który ma zastosowanie w większości roszczeń z tytułu zaniedbań zawodowych oraz Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach z Branży Budowlanej i Projektowej, który dotyczy specjalistów sektora budowlanego.

Może minąć rok, zanim sam protokół przedprocesowy zostanie wyczerpany, jeśli będą wymagane dodatkowe dowody lub ekspertyzy. Jeśli konieczne będzie wszczęcie czynności procesowych, mogą minąć ponad 2 lata od momentu złożenia skargi do daty rozprawy; jednak w bardzo niewiele przypadkach faktycznie dochodzi do procesu.

 6. Czy będę musiał stawić się w Sądzie?

W bardzo niewielu przypadkach tego rodzaju roszczeń dochodzi do procesu, ponieważ większość spraw zostaje rozstrzygniętych wcześniej. Twój przedstawiciel prawny dołoży wszelkich starań, aby rozstrzygnąć sprawę tak szybko, jak to możliwe przed rozprawą. Jednak zgodnie z najlepszą praktyką, jeśli postępowanie sądowe stanie się konieczne w Twoim przypadku, będziemy postępować zgodnie z założeniem, że dojdzie do procesu.

 7. W jaki sposób będzie finansowana moja sprawa?

Istnieje wiele metod finansowania Twojej sprawy.

Umowa płatności honorarium po wygranej sprawie tzw. "No win, no fee"

Umowa honorarium warunkowego oznacza, że ​​jesteśmy w stanie zająć się Twoim roszczeniem bez konieczności żądania zapłaty naszych kosztów z góry. Otrzymamy zapłatę za pracę, którą wykonujemy, tylko jeśli Twoja sprawa zakończy się sukcesem i nie zarobimy nic, jeśli sprawa nie zostanie wygrana. W zamian za podjęcie ryzyka, że nie otrzymamy żadnego wynagrodzenia za naszą pracę w przypadku przegranej, jeśli Twoje roszczenie okaże się skuteczne, będziemy upoważnieni do tzw. "prowizji od wygranej". Prowizja od wygranej zostanie potrącona z Twojego odszkodowania, jeśli sprawa zakończy się sukcesem.

Polisa ubezpieczenia ochrony prawnej

Jeśli wykupiłeś Polisę Ubezpieczenia Ochrony Prawnej, to z zastrzeżeniem warunków tej polisy, może ona pokryć Twoje koszty prawne oraz koszty strony przeciwnej, jeśli Twoja sprawa nie zakończy się sukcesem. Po zaakceptowaniu Twojej sprawy zalecimy Ci sprawdzenie wszystkich posiadanych polis ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia pojazdu i domu, aby sprawdzić, czy jesteś objęty taką ochroną.

Prywatne finansowanie

Jeśli zdecydujesz się na finansowanie Twojego roszczenia prywatnie, poprosimy Cię o wpłacenie zaliczki na poczet wydatków i przedstawimy Ci miesięczne rachunki za pokrycie naszych kosztów.

8. Co powinienem zrobić dalej?

Aby rozpocząć roszczenie przeciwko specjaliście, skontaktuj się z naszym Działem ds. Zaniedbań Zawodowych pod numerem 0151 649 3047.